Nytta --> Juridiska aspekter A A  

Juridiska aspekter

Med nya tekniker uppstår en del juridiska frågeställningar som måste lösas. Områden som exempelvis upphovsrätt och den personliga integriteten påverkar och påverkas av direkt eller indirekt av en implementation av Web Services.

Rapporter från Serviam

 

Problemområden

De juridiska aspekterna på SOA och Web Services är många och komplexa. Det är ett område som fortfarande behöver undersökas noga och kartläggas. Projektets syfte har bland annat varit att titta närmare på vilka rättsliga frågor som berörs i och med en SOA tillämpning. Resultatet är en beskrivning av ett antal problemområden med frågor kopplade till vart och ett av dessa. Det finns ännu inga klara svar på frågorna men de bör ställas av alla organisationer som vill införa Web Services i sin verksamhet innan man börjar använda tekniken.

Observera att flertalet av de rättsliga problemen gäller framför allt Web Services som är externa, det vill säga sådana som används utåt mot andra verksamheter.

Tabellen nedan pekar ut legala problemområden samt frågor kopplade till respektive rättsligt problem.

 

Problemområde:

Frågor:

Avtalsrättsliga frågor

Två typer:
- Intrasystematiska
· Hur sluts ett avtal i systemet?
· När är parterna bundna?
· Vilken bevisning säkras?
· Hur sker avtalsutfyllnad?

- Intersystematiska
· Vilket Web Service's avtal gäller?
· Vem kan binda en part?
· Hur ser sedvana och handelsbruk ut?
Vi behöver utveckla sedvanor och handelsbruk för WS!

Ansvarsfrågor

- Vad händer om något går fel?
· Om en WS inte är tillgänglig?
· Om en WS inte utför det den lovar?
· Om en WS inte är den det utger sig för att vara?
· Om en WS orsakar tredje man skador?

Personlig integritet

- Hur hanteras den personliga informationen som utbyts?
· Om en WS ligger i ett icke-EU land?
· Om en WS tillhandahålls av en tredje man?
· Om en WS vill tillhandahålla personliga uppgifter?
· Om en WS lagrar personuppgifter?

Immaterialrätt

- Vem har upphovsrätt/patenträtt till en WS?
· Vad är patentbart?
· Vad kan skyddas av upphovsrätten?
· Vad kan skyddas av databasrätten?
· Vad händer om en WS hanterar skyddat material? (Ansvar?)
· Vem har licenser/patent idag? För vad? (USA vs. EU)

Förvaltningsrättsliga frågor

- Vad betyder det att en WS används i offentlig sektor?
· Offentlighetsprincipen
· Säkerhetsfrågor (personuppgifter, sjukvård)
· Filtreringsfrågor (accessrättigheter)

Informationsrättsliga frågor

- Är en WS en "informationssamhällestjänst" i lagens om elektronisk handel mening? Troligtvis!
(def: "tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare")
· Vad blir konekveserna? (Informationsplikt m. m.)
· Är en WS beskrivning rättsligt bindande?

Elektroniska signaturer
och säkerhet

· När vi säkrar en WS, gör vi det då på ett sätt som är kompatibelt med lagen om elektroniska signaturer?
· Vilka krav på WS säkerhet finns i de olika lagar som WS omfattas av? (PuL m. m.)

Övriga frågor

- Marknadsrätt
- Skadeståndsrätt i stort
- Medierätt (Utgivaransvar?)
- Företagshemligheter
- Redovisningsrätt
- Jurisdiktion

Mer om Web Services och lag & rätt

Vill du fördjupa dig i diskussionen kring den legala aspekten av Web Services finns följande Serviam-rapporter för nedladdning:

Lundblad, N. (2004), 'Rättsliga frågor och Web Services - en probleminventering', April, 2004

Lundblad, N. (2004), 'Webbtjänster och juridik - Sluttrapport rättsliga aspekter', November, 2004

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)