Nytta --> Affärsnytta A A  

Affärsnytta

De affärsnyttor som kan uppnås med Web Services och som pekas ut både i litteraturen och av intervjuade företag berör hela verksamheten. De påverkar inte bara tekniska förutsättningar för systemutveckling utan även lednings- och strategifrågor.

Rapporter från Serviam

 

 

Områden i en organisation som SOA kan påverka

Ibland talas det om högre intäkter och låga kostnader som stora affärsnyttor med SOA. Det låter bra men det är mycket svårt att peka på konkreta exempel, beräkna hur stora vinsterna kan bli samt hur lång tid det tar att uppnå dem. Däremot finns det konkreta problem som en SOA tillämpning kan lösa och då blir nyttan av en implementation märkbar på en gång. Det är framför allt dessa nyttor som har varit i fokus för Serviamprojektet.

 

Problem som kan lösas av en tillämpning av SOA:

Hur påverkar SOA och Web Services verksamhetsutvecklingen?

Ett vanligt problem som verksamhetsutvecklare upplever är att de begränsas av IT-förutsättningarna, det vill säga att de IT-lösningar som finns att tillgå inte motsvarar den effektivitet och flexibilitet som affärsutvecklingen kräver. En SOA tillämpning kan frigöra verksamhetsutvecklaren från dessa begräsningar och skapa möjligheter för organisationen som tidigare inte fanns:

Verksamhetsutvecklaren frigörs från begränsningar

 • Kort turn-around tid i utvecklingsprocessen

 • IT behöver endast veckor/månader för att införa nya lösningar

 • Enkelt att göra modifieringar löpande

 • Lätt att kombinera/ompaketera existerande lösningar

 • Verksamheten kan snabbare påverka systemets utformning

Ett annat problem är att många verksamhetsprocesser kräver ständig inblandning av företagets personal genom exempelvis ärendehandläggning direkt mot kund eller i form av dataöverföring mellan gammla och nya system. Detta kan uppfattas både av kunderna och verksamheten som onödigt tidskrävande och ineffektivt. Den tekniska lösning som SOA och Web Services erbjuder kan skapa snabbare och bekvämare åtkomst till systemen och på så sätt förbättra verksamhetsprocesserna:

Kunderna kan avsluta sina ärenden via webben

 • Äldre system kan nås av kunden via webben

 • Personer med kundkontakt använder samma system som externa användare

 • Kunden kan avsluta ärendet med tillfredställande säkerhet

 • Generella lösningar kan användas i alla miljöer och alla kanaler

Slagkraft och konkurrenspåverkan - vad händer när SOA kommer in i bilden?

Marknaden ställer krav på en flexibilitet i produktutbudet som inte är så enkel att uppnå. Att exemplevis upprätta kopplingar till nya sammarbetspartners kräver stora investeringar i form av tid och pengar. Med hjälp av SOA och Web Services kan detta problem undanröjas. Grunden i SOA-tänkandet är att det ska vara enkelt att byta partners då alla kopplingar är lösa. Exemplevis blir en organsiation inte lika bunden vid sina befintliga underleverantörer utan kan relativt smidigt hitta nya och på så sätt utöka eller byta sina produkter efter de behov som kunden ställer:

Den egna portföljen kan smidigt anpassas till marknaden

 • Koppling till partners/kunder kan upprättas och ändras med kort varsel

 • Kapaciteten kan lättare utökas genom att kopplingen till partners bygger på generella gränssnitt

 • Komponenter i egna produkter kan bytas ut genom ett byte av underleverantör samtidigt som beställnings- och lagerhanteringsrutiner inte behöver förändras

Manuell kommunikation med kunder och leverantörer kräver tid - en resurs som kan frigöras om kommunikationen var automatiserad. Exempelvis kan en automatiserad produktsökning och lagerpåfyllning eller orderläggning direkt hos leverantören minska kostnaderna för stor lagerhållning som annars krävs om företaget ska kunna erbjuda sina kunder korta leveranstider:

Behov av mindre kapitalbindning och kortare ledtider

 • Kommunikationen med leverantörer och kunder sker snabbt via elektroniska tjänster

 • Orderflödet sker genom en elektronisk process där varje steg kan följas

 • Direkt kommunikation mellan leverantörer och kunder gör att kunden kan beställa direkt hos leverantören. Mellanlager kan minimeras eller tas bort

 • Leverantören går in i kundens process och tar ett specifikt ansvar

Mer om affärsnytta

Följande rapporter från Serviam behandlar affärsnytta:

Söderström, E. (2004), 'Serviam Literature Survey, Part II, Business Value'

Söderström, E. och Söderström, P. (2004), 'Serviam Company Visits, Part II, Business Value', November, 2004

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)