A A  

Underhåll och förvaltning av Web Services

 

Då man inför en ny teknologi påverkas även relaterade metoder och tekniker. Man kan inte dra full nytta av den nya teknologin om inte etablerade metoder och tekniker anpassas till denna. Därför är det oerhört vikitgt med en genomtänkta utvecklings- och förvaltningsstrategier.

Innehåll:

>> Stora förändringar
Problem och resultat
Ramverk
Vidare läsning

 

Stora förändringar

En introduktion av SOA och Web Services innebär att man går över från tätt integrerade och centraliserade system till system bestående av löst integrerade och distribuerade komponenter. Komponenter är dessutom implementerade i olika programmeringsspråk, de exekveras på olika platformar och de kommunicerar med varandra genom väldefinierade gränssnitt som är oberoende av platform och programmeringsspråk.

Många webbtjänster genomgår ständiga förändringar. Därför innebär de en ny utmaning inom programvaruteknik. Kunskapen om hur man ska förvalta och underhålla Web Services är dock bristfällig och de studier som genomfördes inom ramen för Serviamprojektet är inte heltäckande.

Problem och resultat

De store problem som man möter vid förvaltning av webbtjänster härstammar från det faktum att det är en ny teknologi som används. Ur förvaltningsperspektiv är denna teknologi ny för förvaltningsorganisationerna. Dessutom fattas det förvaltningsprocesser eller best practices som skulle kunna hjälpa dessa organisationer att hantera denna teknologi.

Vi har identifierat två grupper av problem: gamla kända problem som är gemensamma för alla teknologier och arkitekturer, och nya problem som är typiska för webbtjänstapplikationer. När det gäller den första gruppen är de bara yttringar av gamla problem i en ny miljö. Exempel på sådana är kvalitetssäkring, hantering av externa komponenter och testning av distribuerade system. Omfattningen av dessa problem i kontexten av webbtjänster är emellertid avsevärt större.

- Begänsad insyn i produktstukturen: Den arkitekurella kunskapen (implementeringsdetaljer och tjänststrukturen) som krävs för förvaltningsaktiviteter är delvis inte åtkomlig för förvaltarna, dvs, den är dold i tjänsteleveransnätverk. Organisationer har ett lagstadgat intresse av att skydda implementeringsdetaljer för sina tjänster. Dessutom kan de ofta av samma skäl inte ge information om leverantörer längre ned i leveransnätverket. Därför har vi inte en fullständig kunskap om och overblick över det förvaltade systemet.

- Begränsad insyn i förvaltningsprocessen: Förvaltning ligger utanför en viss organisations kontroll. Alla förvaltningsaktiviteter (tex problemundersökning, förändringshantering, sidoeffektanalys, testning och liknande) inom processen är starkt beroende av samarbete med andra externa förvaltningsorganisationer, dvs organisationer som tillhör olika parter och är utanför en organisatons räckvidd. Därför är kvalteten på, och framskridandet för, förvaltningsprocessen beroende av garantier från externa partners.

- Ökad komplexitet i förvaltningsprocesser: Webbtjänster är höggradigt distribuerade och består av många enheter som kommer från olika ställen. Dessutom förändras komponenterna mycket snabbt. Detta kan introducera avsevärd komplexitet i förvaltningsprocessen.

- Oklart ägarskap: Webbtjänster gynnar skapandet av tjänsteleveransnätverk, där den slutgiltiga (kontrakterade) funktionaliteten kan bestå av många subtjänster. Dessutom har
dessa tjänster inte alltid en ägare. De kan användas utan att ägas. Dessa faktorer resulterar i en situation där det är oklart vem som ansvarar för förvaltningen av dessa komponenter.

- Inneffektiv teamstruktur: Idag bygger de vanliga teamstrukturerna huvudsakligen på system- eller modulägarskap, dvs roller som tilldelas ansvaret för vissa system eller moduler. Dessa stukturer är inte optimala för att hantera webbtjänstebasede system. I dessa system kan vissa komponenter delas och bestå av många andra tjänser. Detta leder i sin tur till ett komplext nätverk med många beroenden. Det finns inga tydliga gränser mellan system och subsystem. Därför måste existerande roller och deras ansvarsområden förändras för att kunna hantera supportaktiviteterna effektivt.

- Brist på nödvändig kunskap: Webbtjänstearkitekturer kräver att förvaltarna har bredare tekniska och affärsmässiga kunskaper för att kunna förvalta systemen på ett effektivt sätt. Detta omfattar kunskaper om gällande distribuerade arkitekturer, tjänstemodellering och kommunikation, olika driftsmiljöer, olika språk samt integrationsaspekter såsom middleware. Dessutom förväntnas supportingenjörerna att ha bredare affärskunskaper (de som gäller affärsprocesser) i domänen som de arbetar i. Det är viktigt eftersom tjänsteorienterade system består av affärsprocesser.

upp^

Ramverk

Under serviamprojektets tog en rapport fram i form av en handbok för hur Web Services bör utvecklas och förvaltas.

I handboken studeras ett antal faktorer som måste beaktas när man går över till den nya teknologin. Först och främst tittar författaren på arkitektoniska aspekter och affärsaspekter. Dessa utgör grunden för identifiering av de skillnader som råder mellan förvaltning av traditionella mjukvarusystem och förvaltning av Web-servicesystem. Skillnaderna gäller först och främst olika förvaltningsaktiviteter såsom förändringshanering, problemundersökning, verkansanalys, grundorsaksanalys, testning och releasehantering. Även aspekter rörande organisation och rollfördelning beaktas. För att kunna hantera Web services på ett effektivt sätt måste nya roller införas och organisationer måste omdesignas. Därefter listar författarna de problem som man kan möta vid förvaltning av Web-services. Handboken identifierar två grupper av problem: gamla kända problem som är gemensamma för alla teknologier och arkitekturer och nya problem som är typiska för Web-services. Slutligen beskrivs ett ramverk för hantering av Web-services och Web-servicesystem. Ramverket föreslår förändringar av förvaltningsprocesser, roller involverade i processerna och anpassningar på organisationsnivå.

Ladda ner och läs Handboken >>

Vidare läsning

Kajko-Mattsson M, 'SAS Organisation and Processes'

Kajko-Mattsson M, 'The State of Art within Evolution and Maintenance of Web Services'

Extra material!
SOA & WS i ljud- o bild

Bilder från projektmöte
 

Externa länkar:

www.ssek.org
www.vinnova.se
 
Huvudsponsor:
kontakt: Peter Söderström (IT Plan) | Martin Henkel (Stockholms Universitet) | Web utvecklad av: Milena Haykowska (Stockholms Universitet)