Bromma Trädgårdsstad

På en karta kan man se Bromma Trädgårdsstad som området som ungefärligen avgränsas av Mälaren i söder och öster, Drottningholmsvägen i väster och gatorna Västerled och Nockeby kyrkväg i norr. En annan tumregel är att Trädgårdsstaden är områdena längs spårvagnslinje 12. Det egentliga Bromma Trädgårdsstad består av stadsdelarna Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet och Nockeby. Kännetecknande för dessa är att de är trädgårdsstäder och i stort sett enbart består av enfamiljsvillor. Begreppet trädgårdsstad används ibland i obestämd form om små områden utformade enligt engelsk förebild, emedan det med Bromma Trädgårdsstad avses ett betydligt större, sammanhängande område. De få flerbostadshus som finns i Trädgårdsstaden (Smedslättens gård och Alligatorn plus husen runt torgen Smedslättstorget, Ålstensgatan, Höglandstorget och Nockeby torg) ändrar inte karaktären av trädgårdsstad. Angränsande stadsdelar som inte hör till Trädgårdsstaden är bl.a. Åkeslund, Olovslund, Abrahamsberg, Stora Mossen och Nockebyhov. Dessa är en blandning av småstugeområden, villaområden och flerbostads­områden.

Spårvägen i Bromma

Villabebyggelsen i Bromma centrerades kring tre spårvagnslinjer, linje 11 (Ängbybanan), linje 12 (Nockebybanan) och linje 13 (Ulvsundabanan). Varje sådan linje gav upphov till en villabebyggelse, ibland uppblandad med småstugeområden och flerbostadsområden. Längs linje 11 (numera tunnelbanan västerut) återfinns områdena Stora Mossen, Abrahamsberg, Olovslund och Åkeslund. Småstugeområdet Olovslund med sina självbyggen ligger lite i ingenmansland mellan linjerna 11 och 12. Spårvagnsstationen Olovslund längs linje 12 ligger inte alls i Olovslund utan i Nockeby. Det är t.o.m. närmare från Olovslundsskolan till T-station Brommaplan (linje 11) än till spårvagns­hållplatsen Olovslund (linje 12). Längre västerut längs linje 11, väster om Drottningholmsvägen och Åkeshov, finns också områdena Norra och Södra Ängby, därav namnet Ängbybanan. Längs linje 12, som fortfarande trafikeras med spårvagnar, återfinns stadsdelarna Äppelviken, Smedslätten, Ålsten, Höglandet och Nockeby. Den sedan länge nedlagda linje 13 trafikerade de mindre villaområdena Kungsholmens Trädgårdsstad och Ulvsunda trädgårdsstad, huvudsakligen längs den numera hårt trafikerade Ulvsundavägen. Belägenheten vid Ulvsunda industriområde gjorde att denna villabebyggelse inte växte sig särskilt stor. Spårdragningen nådde de flesta men inte alla områden i Bromma Trädgårdsstad. Några områden, så som småstugeområdet Nockebyhov, betjänades med busstrafik.

Linje 12 – Nockebybanan

Vid skapandet av planer för villabebyggelse i Bromma delades de av Stockholms stad införskaffade ägorna in i stadsdelar. Den södra och östra sektorn delades in i stadsdelarna Äppelviken, Smedslätten, Ålsten och Nockeby. Dessa bebyggdes från mitten av 1910-talet och fram till början av 1930-talet i ”årsringar” västerut med början från Äppelviken. Vid bebyggandet av Ålsten fann man att den stadsdelen blev oproportionerligt stor jämfört med de övriga i Bromma Trädgårdsstad varvid den delades i två delar. Den östra delen behöll namnet Ålsten, den västra döptes till Höglandet. När bebyggelsen fortskred förlängdes spåret för linje 12 med en eller några stationer i taget och vändslingor anlades och revs för varje ny slutstation. De enda vändslingor som kvarstått till modern tid är de i Nockeby (marken uppläts till S:ta Birgitta Kyrka) och Ålstens Gård (vändslingan för linje 12X som togs bort vid renoveringen 1997-98 och har bebyggts med seniorbostäder, kvarteret Stoppen). I samband med att S:ta Birgitta Kyrka uppfördes kortades Nockebybanan med en station, ny slutstation blev den tidigare stationen Källviken som ärvde den förutvarande slutstationens namn Nockeby. En översyn av stationsnamnen uteblev dock vid renoveringen.

 

Station

Bättre stationsnamn

Stadsdel

Alléparken

Alléparken

Äppelviken

Klövervägen

Klövervägen

Äppelviken

Smedslätten

Smedslätten

Smedslätten

Ålstensgatan

Ålstensgatan

Ålsten

Ålstens gård

Ålstens gård

Ålsten

Höglandstorget

Höglandet

Höglandet

Olovslund

Sigurdsvägen

Nockeby

Nockeby torg

Nockeby torg

Nockeby

Nockeby (f.d. Källviken)

S:ta Birgitta kyrka

Nockeby

 

Stadsdelarnas storlek

Stadsdelarna är ungefärligen lika stora, såväl till areal som till befolkningsmängd. Höglandet, som från början var en del av Ålsten, är av historiska skäl något mindre. Siffrorna för de olika stadsdelarna är följande.

 

Stadsdel

Antal innevånare 31/12 2001

Landareal (ha)

Äppelviken

1787

77

Smedslätten

2322

103

Ålsten

3222

135

Höglandet

1355

44

Nockeby

3043

98

 

Grundskolor

Det finns fyra grundskolor i Bromma Trädgårdsstad. Det märkligaste är att stadsdelen Nockeby saknar egen skola. Skolbarnen där går i skola utanför Trädgårdsstaden, i Olovslund och Abrahamsberg. Som en kuriositet kan man notera att Höglandsskolans lågstadiedel ligger på andra sidan Djupdalsvägen gentemot huvudbyggnaderna, och därför ligger den egentligen i Ålsten trots att resten av skolan ligger i Höglandet. Tidigare var Smedslättsskolan enbart en lågstadieskola och Äppelviken en högstadieskola, men i och med den nya stadieuppdelningen ser skolorna ut så här:

 

Stadsdel

Skola åk F-5

Skola åk 6-9

Äppelviken

Smedslättsskolan

Äppelviksskolan

Smedslätten

Smedslättsskolan

Äppelviksskolan

Ålsten

Ålstensskolan

Äppelviksskolan

Höglandet

Höglandsskolan

Höglandsskolan

Nockeby

Olovslundsskolan

Abrahamsbergsskolan

 

Det brukar vara ett högt söktryck till skolorna i Bromma Trädgårdsstad. Ett antal inflyttande familjer med största barnet 5-6 år gammalt kan göra prognoserna mindre säkra än i en del andra stadsdelar i Stockholm. Ett extremare fall av ”inflyttning” var när kungafamiljen valde att sätta sina barn i Smedslättsskolan trots att de var boende på Drottningholm (dvs. i en grannkommun). Sådana förturer för utsocknes brukar dock i vanliga fall inte ges. Detta är prognoserna för antalet sexåringar under 2000-talet.

 

Stadsdel

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Äppelviken

36

32

27

29

24

25

25

24

25

26

Smedslätten

44

25

37

28

27

28

28

30

31

32

Ålsten

68

57

48

44

47

56

47

46

47

48

Höglandet

31

19

22

20

16

16

18

18

18

19

Nockeby

48

42

40

43

35

39

40

39

40

41

 

Veta mera

Om du vill veta mer om stadsdelarna i Bromma Trädgårdsstad:

Bromma Hembygdsförening