Lagar och regler om Internet

Av Jacob Palme


Denna webbsida skrevs under 1990-talet. Den har inte uppdaterats med alla nya lagar, som reglerar Internet, och som tillkommit sedan dess.

Alla vanliga lagar gäller givetvis också på Internet. Det är t.ex.:

Förtala människor på Internet. Om uppgifterna var berättigade och man hade skäl att tro att de var sanna, är de inte olagliga.Ärekränking och mened i brottsbalken
Förbereda brott.Försök, förberdelse, stämpling i brottsbalken.
Lura till sig andras egendom och pengar.Bedrägeri, förfalskning, trolöshet i brottsbalken.

Piratkopiera texter, bilder, datorprogram, musik.

En dom i en tingsrätt i Sverige i september 1999 ansåg det inte vara olagligt att lägga in länkar till piratkopierade webbsidor. Domen har dock inte prövats i högre instans.

I ett annat liknande fall i Skottland hade en tidning länkar, från sina webbsidor, till artiklar på konkurrenttidningens webbsidor. Där ansåg den skotska domstolen att detta var olagligt.

Upphovsrättslagen, lagen om rätt till fotografisk bild.

Det finns också speciella lagar som gäller just Internet och annan datoranvändning. Enligt de lagarna gäller t.ex:
Den som äger en server på Internet, t.ex. ett webhotell, en BBS, en Usenet News-server, är skyldig att se till att där inte förekommer vissa slag av uppenbart olagliga dokument (förtal, våldspornografi, barnpornografi, hets mot folkgrupp, uppvigling, piratkopierat material). Lagen är ny, och det är ännu inte klarlagt hur mycket ägaren måste granska och censurera.Troligen behöver man inte förhandsgranska sådana grupper och areor, där innehållet vanligen inte är brottsligt, utan det räcker med att ha en klagomur. BBS-lagen tillkom sedan högsta domstolen fastställt att en BBS-ägare inte ansvarade för det som andra la upp i hans/hennes BBS.

BBS-lagen (lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor)

Jag har översatt BBS-lagen till engelska med förklaringar.

Enligt personuppgiftslagen (PUL)får man inte på Internet publicera uppgifter om någons politiska och religiösa åsikter, sjukdomar, sexuella läggning m.m. utan tillstånd. Man får inte heller publicera uppgifter som överförs till andra datorer utan tillstånd. Lagen förbjuder också crackerverksamhet (dataintrång).

I övrigt får man publicera personuppgifter bara om de är avsedda för ett specificerat ändamål, och om man antingen har tillstånd av den person uppgiften gäller, eller publiceringen är särskilt angelägen.

Undantag gäller för journalistisk, litterär och konstnärlig verksamhet. PUL gäller inte för webbsidor av det slaget.

Om myndigheterna verkligen beivrade brott mot PUL, så skulle stora delar av Internet bli olagligt. En webplats finns speciellt för de som är motståndare till lagen.

Datalagen fram till 24 oktober 1998, därefter personuppgiftslagen. (Datalagen gäller övergångsvis i tre år för register som fanns före 24 oktober 1998.)

Lag om elektronisk kommunikation kräver bl.a. att websajter som sätter cookies måste informera användaren om detta. Lag om elektronisk kommunikation: SFS 2002:389.

Internetleverantörer och företag har också utformat etikregler för Internet:
Sunet har regler för hur universitetsnätet får användas. Sunet anger bl.a. att det är oetiskt att dölja sin användaridentitet (annat än i de fall då det explicit är tillåtet9, att slösa med tillgängliga resurser, att försöka skada eller förstöra information på Internet, att göra intrång i andra användares privatliv och att förolämpa och förnedra andra användare.SUNETS regler.
EARN har t.ex. haft regler som förbjuder politisk diskussion på Internet.EARN code of conduct.
IT-kommissionen har diskuterat etik på Internet.Mina anteckningar från IT-kommissionens hörning om etik på Internet.

Tekniska möjligheter att bekämpa oetisk användning av Internet.
IETF, Internets standardiseringsorganisation, har utarbetat etikregler för Internet.IETF Netiquette Guidelines.

Brevväxling med Datainspektionen om tolkning av datalagen och personuppgiftslagen.

Svenska politikers försök att reglera Internet har inte varit särskilt framgångsrika.Andra dokument av intresse.