Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
French translation of this page.

Tillämpningsområde

1 ß Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av med-delanden.
   I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

2 ß Lagen gäller dock inte
   1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,
   2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,
   3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefri-hetsgrundlagen, eller
   4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en be-stämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna

3 ß Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

4 ß Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 ß, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 ß Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla skall den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
   1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 ß brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 ß brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a ß brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 b ß brottsbalken om olaga våldsskildring, eller
   2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (
1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
   För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.
   Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

Straff

6 ß Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 ß döms till böter.

7 ß Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 ß första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
   Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken eller lagen (
1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förverkande

8 ß Datorer och andra hjälpmedel som har använts vid brott enligt 7 ß denna lag får förklaras förverkade, om åtgärden behövs för att förebygga fortsatt brottslighet eller det annars finns särskilda skäl. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.