DATAINSPEKTIONEN Patrik Frank
08-657 61 37

Datum
1998-12-28

Dnr
4776-98

Jacob Palme
Skeppargatan 73 115 30 STOCKHOLM

Med anledning av Er förfrågan angående sökmotorer daterad 1998-11-29 vill Datainspektionen framhålla följande.

Datainspektionen har fått i uppdrag av regeringen att utreda det närmare behovet av att göra undantag från förbudet att lämna ut uppgifter till tredje land när det gäller

- överföringar av personuppgifter från offentliga register för att tillgodose kommuners intresse av att sprida information, och

- överföringar av personuppgifter som typiskt sätt inte innebär några risker för de registrerade eller att det mot bakgrund av allmänhetens intresse att sprida och hämta information framstår som angeläget att undantag görs, särskilt i samband med behandling av person- uppgifter på bl.a. Internet.
Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 1999.

Vi hoppas att detta arbete så småningom skall leda till att harmlös information skall kunna publiceras på Internet utan att det strider mot PuL.

Datainspektionen avser inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av Er förfrågan.

Med detta besked avslutas ärendet.

IMAGE imgs/di-svar-301.gif

Box 8114
104 20 Stockholm

Fleminggatan 14 Plan 9

08-65761 00
Telefax 08-652 86 52

trycksaker m.m. 08-657 61 42

Tel. tid 09.00-11.3012.30-16.30 (sommartid 16.00)

Kommentar av Jacob Palme

Tidigare brev i denna brevväxling

[CONVERTED BY MYRMIDON]