Distansundervisningstillägg i Web4Groups

Detta är en specifikation av nya funktioner, som DSV avser att lägga till i Web4Groups, för att göra systemet mera lämpat för distansundervisning. Det handlar främst om funktioner för att göra det lätt för lärare att betygssätta studerandes prestationer och för studerande att se sina betyg.

Av Eva Fåhræus och Jacob Palme, e-post: jpalme@dsv.su.se, vid forskningsgruppen för CMC (datorförmedlad kommunikation) vid Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms Universitet och KTH.

Vad Jacob ändrat jämfört med Evas senaste version:

  1. Mest smärre uppsnyggningar av det grafiska utseendet.
  2. Tillägg av två ikoner, men ännu lite fler ikoner eller andra grafiska attribut skulle kunna lätta upp en del av sidorna.
  3. Jag har tagit bort text "klicka på..." eller gjort denna mindre påfallande. Praxis i web-dokument är att inte tala om för användarna vad de skall klicka på, webläsarna visar ju detta genom understrykning.
  4. Jag har lagt till uppgift om kursens namn i nästan alla fönster som hör till en viss kurs, för det mesta placerat nära skärmens övre högra hörn.

Noter:

Varning: Redigera inte HTML-filerna med en WYSIWYG HTML-editor som PageMill, Claris Home Page, Visual Page One, Frontpage, etc. De flesta sådana editorer ändrar i existerande HTML-källkoden, och jag har gjort en del slutliga finjusteringar i HTML-koden för att få den att fungera bättre. Detta gäller speciellt vissa sidor, t.ex. "Activity-overview.html" som innehåller vertikala stapeldiagram konstruerade med bokstäver. Jag har hittat en metod som får dessa att se korrekt ut med både Netscape 4 och Explorer 4. Men om man öppnar, sparar och stänger denna fil med Visual Page One, så blir resultatet en fil där dessa vertikala staplar blir sneda (speciellt med Explorer, något mindre sneda med Netscape).

Så här ser en sådan vertikal stapel ut i mina filer:

<TD WIDTH="20" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF">
     <FONT SIZE=2><CENTER>4<BR>S
</TD>

Och det här gör Visual Page One om HTML-filen ovan till, som inte fungerar:

<TD WIDTH="20" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF">
     <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="2">4<BR>S</FONT>
</TD>

Lånat från Web4Groups: Den HTML-kod som jag lånat från Web4Groups är inte alltid kollad mot senaste version av Web4Groups eller mot hur den egentligen bör se ut på kurssidorna.

Korrekt HTML: HTML-filerna är inte internt perfekta. De är endast konstruerade för att se korrekta ut när man läser dem. Bl.a. innehåller filerna en del fragment av Javascript från Web4Groups existerande användargränssnitt, som jag inte har testat om de fungerar. Filerna innehåller också en del sådana klumpigheten som ofta genereras av WYSIWYG HTML-editorer, eller som jag av misstag producerat. Exempel, fetstilskod är redundant:

</B></FONT><FONT COLOR="#003399" FACE="Arial, Arial MT, Geneva, 
Helvetica" FACE="Arial, Arial MT, Geneva, Helvetica">
<B><B>Aktivitetens namn:</B></FONT></TD>

Översiktsfiler

Filnamn

Titel

Beskrivning

0du-extensions-se.html Distansundervisningstillägg i Web4Groups Det dokument du nu läser.
Behandlingsregler.doc, Behandlingsregler.rtf Behandlingsregler Beskrivning av hur funktionerna skall implementeras.

Demo-filer

style-demo.html Demonstration of the use of style and style sheets in HTML 4.0 Visar hur man gör för att länkarna inte skall ändra färg när användaren har klickat på dem.
using-css-to-get-blue-links.htm Kommandorad som inte byter färg Kommandorad, där länkarna i kommandoraden inte byter färg när man klickat på dem.
private-new.html Jacob Palme Suggested change in the layout of the "private" folder, to make it easier for users to find "home". Also includes command line, in which the links do not change colour when the user clicks on them, and using a table to create the command line.
private-old.html Jacob Palme Same folder as it looks like before the suggested changes.

Prototyper till websidor i kursen

Filnamn

Titel

Beskrivning

Activity-overview-student.html Betygsöversikt för en deltagare i en aktivitet Visar en studerande sitt betyg för prestationer inom en delaktivitet i en kurs.
Activity-overview.html Betygsöversikt per deltagare och aktivitet Visar läraren vad en viss studerande presterat i en viss delaktivitet i en kurs.
Change-activity.html Ändra aktivitet Ger läraren möjlighet att ändra egenskaperna hos en viss delaktivitet i en kurs.
Ändrad 980816: Ange om denna aktivitet betygssätts eller inte
Change-course.html Ändra kurs Ger läraren möjlighet att ändra egenskaperna hos en kurs.
Course-adm.html Lärarens karta över en kurs eller aktivitet inom en kurs Ger läraren möjlighet att ändra aktiviteten eller kursen, t.ex. lägga till och ta bort studerande och lärare och gå till fönster för att sätta och se betyg.
Create-activity.html Skapa aktivitet Ger läraren möjlighet att skapa nya aktiviteter inom en kurs.
Ändrad 980816: Ange om denna aktivitet betygssätts eller inte
Create-course.html Skapa kurs Ger läraren möjlighet att skapa en ny kurs.
Grade-overview-student.html Betygsöversikt för en deltagare i en aktivitet Ger en studerande möjlighet att se sina egna prestationer i en aktivitet.
Grade-overview.html Betygsöversikt per deltagare och aktivitet Ger läraren möjlighet att se en viss studerandes prestationer i en aktivitet och att sätta betyg på dem.
Grade-overview-bad.html Betygsöversikt per deltagare och aktivitet Detta är en förvrängd version av Grade-overview.html, bara som en varning hur vissa HTML-editorer kan förstöra HTML-kod.
Student-overview-student.html Deltagaröversikt Ger en studerande en översikt över sina prestationer i alla aktiviteter inom en kurs.
Student-overview.html Betygsöversikt per deltagare och kurs Ger läraren en översikt över en students prestationer i alla aktiviteter inom en kurs.
Student-reading.html Läsa inlägg Ger en student möjlighet att läsa sitt eget inlägg och lärarens betyg på inlägget.
Teacher-reading.html Läsa inlägg Ger läraren en möjlihget att läsa inlägg och direkt sätta betyg på dem efter läsningen.
Activity-map.html Etik och datorer Baseras på sidan för att visa en aktivitet i KOM 2000, som det fungerade 980616. Tillägg: Det anges att läraren sätter betyg på studenternas prestationer i denna aktivitiet.

Nya iconer (utöver de som ingår i vanliga Web4Groups)

Filnamn

Utseende

Beskrivning

course-icon.gif Stor kurs-icon som används i kursens hemsida.
course-small.gif Liten kurs-icon som används i de flesta sidor som hör till en kurs för att markera kursens namn.
closed-course-icon.gif Large icon for a closed course.
closed-course-small.gif Small icon for a closed course.
icohome.gif Icon för "hem"-sidan för att denna skall bli mera synlig i private-fönstret.