Jacob Palmes svar på detta brev

DATAINSPEKTIONEN

Gunilla Simonsson
Tel. 08-657 61 29

Datum
1998-11-13

Dnr
4345-98
 
 
 
 
 
Jacob Palme
Skeppargatan 73
115 30 Stockholm
 


 
 
 

 

Datainspektionen har den 28 oktober 1998 mottagit en
skrift från Er
angående personuppgifter på www.-
libris.kb.se och får med anledning härav meddela föl-
jande.

Datainspektionen har i beslut den 5 juli 1983 konsta-
terat att regeringen uppdragit åt Kungliga biblioteket
att föra personregistret "LIBRIS COR" och att rege-
ringen bestämt ändamålet med registret.
Regeringen har vidare i beslut den 21 november 1996
uppdragit åt Kungliga biblioteket att ansvara för
utveckling och drift av ett nationellt bibliotekssystem
baserat på modern informationsteknik och som utgår från
LIBRIS. Av beslutet framgår vidare att systemet bl.a.
skall medge internationell sökning och att det även
skall kunna användas av skolan och allmänheten via
Internet.

Eftersom behandling av de personuppgifter som före-
kommer i register har påbörjats före personuppgifts-
lagens (1998:204) ikraftträdande tillämpas enligt
personuppgiftslagens övergångsbestämmelser datalagens
(1973:289) bestämmelser på registret t.o.m. den 30
september 2001.

Er skrift samt Ert mail som inkom den med ytterligare
synpunkter angående LIBRIS föranleder inte någon ytter-
ligare åtgärd.

 
Ulf Widebäck
 
   
Gunilla Simonsson


Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon:
08-657 61 00

Telefax:

08-652	86 52
e-post:
datainspektionen@din.se
Hemsida:
http://www.din.se