Nyheter (i) KOM

Arkiverat Juli 1988

Fullständiga texten för domen.

Andra KOM-möten från denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer(Text 825848) 88-07-04 16.16 Jacob Palme QZ Mottagare: Etik (i) KOM <1238> För kännedom: TV-program och DN-artiklar om KOM <1614> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <662> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-04 19.26 Ärende: Dom i förtalsmålet mellan Maj Wechselmann och Eskil Block Stockholms tingsrätt har nu meddelat dom i detta mål. Domen innebär att tingsrätten anser att två av de tio yttranden i KOM som Maj Wechselmann ansåg vara förtal också utgör det. Inget av yttrandena ansågs dock utgöra grovt förtal. Eskil Block döms att betala ett skadestånd på 10000 kronor till Maj Wechselmann (mot begärda 25000 kronor) samt att betala hälften av Maj Wechselmanns rättegångskostnader (Hälften, 22875 kronor, av 45750 kronor). Eskil Block ådöms också att införa domen i sin helhet i mötet Fritt Forum i KOM! Det är troligt att varken Block eller Wechselmann kommer att överklaga domen. Mera information om domen i kommentarer till detta inlägg. I den första kommentaren kommer jag att tala om vilka uttalanden som ansågs utgöra förtal resp. inte göra det, i den andra kommentaren skall jag redovisa domskälen lite utförligare.
(Text 825848) (3 kommentarer)
(Text 825863) 88-07-04 18.04 Jacob Palme QZ Mottagare: Etik (i) KOM <1239> För kännedom: TV-program och DN-artiklar om KOM <1615> Kommentar till: (Text 825848) av Jacob Palme QZ <1> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <663> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-04 19.26 Ärende: Dom i förtalsmålet mellan Maj Wechselmann och Eskil Block Här följer de tio uttalanden av Eskil Block som Maj Wechselmann i tingsrätten ansåg utgöra förtal: (Jag använder tingsrättens numrering, varför (3) saknas vet jag inte. Jag har rättat några stavfel i citaten.)
(1) 'Det väsentliga med Maj Wechselmann är att hon är född i Danmark, fadern en förmögen affärsman, modern en flykting från Sovjet som återvände dit, efterlämnande man och två späda barn. Sonen tog faderns parti och är ökänd högerextremist som bl a hatar facket, dottern lika ökänd vänsterextremist, som hatar försvaret. Alltför trassliga lojaliteter, alltså, ungefär som Jane Horney!' Kommentar: Maj Wechselmann uppgav i rätten att hennes föräldrahem levde under knappa ekonomiska förhållanden, hennes far var kontorsassistent och tolk, att hennes bror är socialist, att hennes mor inte har återvänt till Sovjet med undantag för ett par turistresor. Tingsrätten säger i sin dom: "Eskil Block har vidgått att han i vissa uttalanden lämnat oriktiga sakuppgifter om Jaj Wechselmanns familjemedlemmar m m. Uppgiftera härom är enligt tingsrättens mening ej av den arten att de är ägnade att utsätta Maj Wechselmann för andras missaktning. Följaktligen kan ansvar för förtal ... inte komma ifråga p g a oriktiga sakuppgifter.
(2) 'Det finns ju exempel, bl a i fallet Jane Horney, på att svenskar faktiskt mottagit belöning och betalning av främmande makt, och bjudresor till Sovjet torde inte vara helt ovanliga. Wechselmann är dock knappast i första hand betald agent, snarare bunden av släkt- och lojalitet- srelationer.' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten. Block hävdar att han inte med detta uttalande menar att säga att Wechselmann skulle vara någon betald agent, men att konflikt mellan olika lojaliteter hos henne måste ses som en förklaring till hennes handlande.
(4) 'Däremot har jag aldrig hävdat att hon skulle vara betald sovjetagent, det är andra som har påstått det. Sant är däremot att hon ofta och flitigt rest i Sovjet bl a för att hälsa på sin mor men också som Sovjets gäst. Detta är inte kriminellt och skall inte anmälas för polisen. Men däremot kan hon inte utmålas som opartisk med den bakgrunden och hennes vinklade inlägg "fredskrönikor" har också stoppats av en enig radionämnd.' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten.
(5) 'Däremot har man anledning att fråga om personer med starka försänkningar i främmande makt med svenska statsmedel skall betalas för att framföra deras argument. Borde Jane Horney ha fått göra en propagandafilm, sympatisk för nazi-Tyskland, i svensk monopol-Tv med anslag av svenska statsmedel?' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten.
(6) 'Men du har fortfarande inte kommenterat Jane Horney. Behövde de danskar gå i terapi som tyckte hon var ett hot mot deras säkerhet? Sovjet har ju faktiskt agenter - Treholt m fl. Är det fel av ett litet neutralt land att skydda sig mot mullvadar av olika slag? Tycker du småstater skall sträcka vapen helt inför de stora busarna? Tydligen.' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten.
(7) 'Då det gäller Växelman kombineras denna blodtörstiga intolerans dessutom med att hon påstår sig vara fredsvän, men att hon länge förföljt och ifrågasatt svenska militärer och svensk vapenindustri, samt att hon uppbär skattemedel av Sveriges radio som enligt sin stadga skall vara opartiskt och sakligt. Detta går helt enkelt inte ihop. Om Växelman vill tas på allvar måste hon välja sida och den enda rimliga slutsats är, som en tidningsman nyligen anmärkte, att hon "Av sina fyra fosterländer (Danmark, Israel, Sovjet och Sverige) valt att förråda allt utom ett, d v s Sovjet)."' Kommentar: Tingsrätten tolkar detta så att Block säger att Maj Wechselmann valt att förråda Sverige, alltså att hon gjort sig skyldig till spioneribrott, och anser att detta är förtal.
(8) 'Växelman däremot föredrar en blodig diktatur framom de tre demokratier som har uppräknats.' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten.
(9) 'Felet med Växelman är att hon, liksom Jane Horney, tror att man kan hålla på och blanda sig i en mängd konflikter utan att välja sida - utan att i längden avslöjas. Kanske är det tid för henne att resan HEM.' Kommentar: ej förtal enligt tingsrätten.
(10) 'Likheten med Hornigger i att hon inte heller var entydig spion, inte levde (till större del) på spionage, att hennes trassliga känslor lade hinder i vägen, att det fanns element av leklust och ifrågasättande av kriget med i bilden o s v. På samma sätt försvarar du Treholt.' Kommentar: Tingsrätten tolkar detta så att Block med orden "till större del" påstår att Wechselmann gjort sig skyldig till spioneribrott, vilket utgör förtal.
(11) ...'och det rör sig kanske snarare om en säkerhets- och lojalitetsrisk än om medvetet spionage. Tydligt är att en person med nära släktingar i en diktatur är mer intresserad av att olika incidenter tystas ner, medgivanden av skilda slag etc än den som inte har det.' Kommentar: Ej förtal enligt tingsrätten.
(Text 825863) (2 kommentarer)
(Text 825864) 88-07-04 18.24 Jacob Palme QZ Mottagare: Etik (i) KOM <1240> För kännedom: TV-program och DN-artiklar om KOM <1616> Kommentar till: (Text 825848) av Jacob Palme QZ <2> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <664> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-04 19.27 Ärende: Dom i förtalsmålet mellan Maj Wechselmann och Eskil Block Lite citat ur domskälen: Tingsrätten säger att tryckfrihetsförordningens föreskrift "om att man vid tryckfrihetsbedömning alltid skall fästa sin uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet än på framställningsssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla" inte är tillämpligt, eftersom KOM inte är ett tryckt medium. Tingsrätten säger "Även om den skriftliga formen används inom KOM-systemet och texten skrivs innan uttalandet i dess helhet sänds till databasen, ligger det enligt tingsrättens mening närmare till att se KOM-systemet som ett talmedium än som ett vanligt skriftligt medium i ansvarshänseende. Rätten hänvisar därvid till att det är en skillnad mellan KOM och en tidning i "att flera uttalanden kan växlas mellan olika deltagare under kort tid liknande en muntlig debatt" och säger att KOM härigenom liknar ett allmänt möte i en förening. Ifråga om ansvar säger rätten att "för KOM-systemet finns inte någon ansvarig utgivare utan var och en ansvarar för sina uttalanden". Rätten säger att det är intressant att ett bemötande i KOM skrivet i efterhand kan nå en stor del av dem som tog del av det första uttalandet, vilket är en skillnad mot vad som sägs vid ett diskussionsmöte. Rätten säger att "vikten av ett fritt meningsutbyte i olika samhällsfrågor är av väsentlig betydelse i varje demokratiskt samhälle. I ansvarsbedömningen bör sålunda vägas in Eskil Blocks syfte med sina uttalanden såsom han själv angivit." Rätten säger också att stor hänsyn måste tas till diskussions- ämnet och till Maj Wechselmanns inlägg av olika form och slag i den allmänna debatten (rätten menar därmed att den som deltar aktivt i debatten i kontroversiella ämnen måste tåla en hel del hård kritik). Med hänsyn till allt detta anser rätten att enbart de två uttalandena som innehöll påståenden om "spioneribrott" skall anses utgöra förtalsbrott enligt brottsbalken.
(Text 825864) (1 kommentar)
(Text 825867) 88-07-04 18.32 Jacob Palme QZ Mottagare: Etik (i) KOM <1241> För kännedom: TV-program och DN-artiklar om KOM <1617> Kommentar till: (Text 825863) av Jacob Palme QZ <1> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <665> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-04 19.27 Ärende: Dom i förtalsmålet mellan Maj Wechselmann och Eskil Block Jag är inte säker på att jag håller med tingsrätten om att uttalande 10 skall tolkas så att Block säger att Maj Wechselmann gjort sig skyldig till spioneri. Det kan hända att Block bara menade detta om Hornigger, men uttalandet är ju uppenbarligen öppet för att tolkas på det sätt tingsrätten gör. Inte heller är jag övertygad om att Block med sitt uttalande 10 menade att Wechselmann gjort sig skyldig till spioneri, det kan hända att Block menar att även andra handlingar än spioneri utgör "att förråda sitt land" och att det är sådana handlingar han avsåg. Men återigen har han uppenbarligen i så fall formulerat sig dåligt, att "förråda sitt land" innebär ju i normalt språkbruk faktiskt just spioneri eller liknande brottsliga handlingar.
(Text 825867) (1 kommentar)
(Text 825869) 88-07-04 18.45 Jacob Palme QZ Mottagare: Etik (i) KOM <1242> För kännedom: TV-program och DN-artiklar om KOM <1618> Kommentar till: (Text 825848) av Jacob Palme QZ <3> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <666> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-04 19.27 Ärende: Dom i förtalsmålet mellan Maj Wechselmann och Eskil Block Vad kan vi nu lära av denna dom? Vi kan lära oss att det inte är tillåtet att i KOM påstå eller ens antyda att andra människor har begått allvarliga brott utan att ha bevis för att det är sant. Vi kan lära oss att det däremot enligt allmän lag är tillåtet att i mycket hårda ordalag kritisera kända samhällsdebattörer i KOM. T.ex. är det tillåtet att säga att W föredrar en blodig demokrati framför tre demokratier (trots att W förnekar att hon gör det). Det är tillåtet att skriva felaktiga sakuppgifter om en persons familjeförhållanden, det är tillåtet att säga att en person är bunden av lojalitetsrelationer när när denne hävdar åsikter man inte gillar o.s.v. Vi skall givetvis inte därav dra den slutsatsen att det nu är fritt fram att beljuga och fördöma våra medmänniskor i KOM. Tings- rätten har angett den yttersta gräns där det övergår i lagbrott, men etik är mer än att handla lagligt och de etiska reglerna för KOM, som säger att "personliga omdömen om enskilda personer bör inte skrivas i KOM-inlägg i öppna möten i KOM" är fortfarande en klok princip att följa.
(Text 825869) (1 kommentar) (Text 826027) 88-07-05 11.56 Jacob Palme QZ Mottagare: TV-program och DN-artiklar om KOM <1630> Extra kopia: Urval (ur mötet) TV-program och DN-artikel om KOM <673> Sändare: Sven Olofsson QZ (UniversitetsData AB) -- Sänt: 88-07-23 00.17 Extra kopia: ÖKOM.KOMUNITY.SE: Tommy Ericson KOMunity <60> -- Mottaget: 88-09-01 00.17 Sändare: Tommy Ericson KOMunity -- Sänt: 88-08-31 22.01 Ärende: DN-ledare DN hade i dag en ledare, som förtjänar citeras i sin helhet: Elektroniskt förtal ------------------- Får man påstå vad som helst om andra när det sker i kommunikation på dataskärm och inte via tidning? Nej, svarar Stockholms tingsrätt i sin dom på måndagen i det uppmärksammade målet mellan samhällsdebattören Eskil Block och filmaren Maj Wechselmann. För två av sina omdömen om Wecheselmann i det så kallade KOM-systemet vid Stockholms universitet döms Block att betala ett skadestånd på 10 000 kronor för förtal. Vidare åläggs Block att låta införa tingsrättens dom i "Fritt forum" inom KOM-systemet. Fallet och domen reser knappast några nya, svåra principfrågor för yttrandefrihetslagstiftningen. Tingsrätten liknar de nya datakommunikationsmöten vid allmänt möte i en förening. Den ser därmed KOM-systemet - med dess snabba, direkta kommunikation - i ansvarshänseende mer som ett talmedium än som ett vanligt skriftligt medium. Det omfattas inte av tryckfrihetsförordningens regler, med en ansvarig utgivare etc. Var och en får själv ta ansvar för sina yttranden. Framför man påståenden t ex om spioneribrott, får man också vara beredd på att stämmas för förtal. Det finns ingen anledning att utsträcka tryckfrihetsförordningens regelsystem till datakommunikationsnät av det här slaget. Intressant nog har tingsrätten ändå valt att ta hänsyn till vad TF inskärper om värdet av ett fritt meningsutbyte i olika samhällsfrågor. Här som i andra sammanhang behövs däremot etiska principer. Det kan t ex vara särskilt svårt för utomstående att observera och bemöta personangrepp i ett system av KOM-typ. Med de etiska regler som nu tillämpas i systemet och med de lagar om förtal som gäller även yttranden via datakommunikation bör denna positivt kunna betraktas som ytterligare ett medium för åsikt-, tanke- och informations- utbyte.
(Text 826027) (3 kommentarer)