Dom i Stockholms tingsrätt om
ärekränkning i KOM

Arkiverat 9 juli 1988

Läs originaldokumentet (skrivmaskinsstil).

Som en av de första domarna om förtal på Internet blev denna dom på sin tid mycket omtalad.

Andra KOM-möten från denna tid  separator  Om ÅÄÖ i dessa filer


Dom meddelad i Stockholm 1988-07-04

Kärande Maj Wechselmann, advokat Lars Viklund

Svarande Eskil Block, advokat Göran Luterkort

DOMSLUT:

1. Eskil Block skall till Maj Wechselmann betala 10 000 kr jämte ränta enligt 6 paragrafen räntelagen från 1987-04-13 till dess betalning sker,

2. Eskil Block skall låta införa tingsrättens dom i Fritt forum inom KOM-systemet,

3. Eskil Block skall utge ersättning till Maj Wechselmann för hennes rättegångskostnader med 22 875 kr, varav 17 500 avser ombudsarvode, jämte ränta på förstnämnda belopp enligt 6 paragrafen räntelagen från 1988-07-04 till dess betalning sker.

BAKGRUND

Inom varje högskoleregion finns en datorcentral, för stockholmsregionen Stockholms Datorcentral QZ, med uppgift att utgöra en gemensam datorresurs för forskning och utbildning inom universitetsväsendet. Datacentralerna är offentligt ägda men i stor utsträckning självfinansierade. Bland tjänster som Stockholms datacentral QZ tillhandahåller finns det s k KOM-systemet, ett datakommunikationssystem avsett att vara ett medium för åsikts-, tanke- och informationsutbyte. Kommunikationen inom KOM-systemet försiggår uppdelad på olika s k datamöten, öppna eller slutna. Ett datamöte består av olika deltagares individuella inlägg i ett ämne som är under behandling inom datamötet. Ett av de öppna datamötena benämns Fritt Forum. Detta inrymmer i sig skilda debattämnen och kan disponeras för diskussion om i stort sett vad som helst.

Tillträde till KOM-systemet bereds genom abonnemang; vem som helst kan skaffa ett konto och därmed bli abonnent och få delta i öppna datamöten. Under 1985, som är den i målet relevanta tiden, pågick cirka 700 datamöten. 3000 abonnenter gjorde cirka 200 000 inlägg under året. Cirka 1700 abonnenter kunde betecknas som regelbundna användare.

- Tillgång till en vanlig persondator (terminal och bildskärm) är tillräckligt för att kunna delta i ett möte, genom att göra egna inlägg eller genom att ta del av andras. En abonnent som har kopplat in sig på ett datamöte kan på sin terminal skriva ett inlägg och om han så önskar redigera texten och därefter genom ett terminalkommando sända inlägget till den centrala databasen. Gjorda inlägg sparas i databasen under sex månaders tid, varefter de raderas bort. Inlägg i databasen är tillgängliga för alla abonnenter. En abonnent kan genom olika terminalkommandon läsa gjorda inlägg på sin bildskärm, få dem lagrade för eget bruk i en särskild datafile och ta fram utskrifter på papper. För både läsning, egen lagring och utskrift kan abonnenten kommandovägen göra ett urval av inlägg t ex efter ämne eller tidsrymd. - Det finns etiska regler för KOM-systemet. En regel är att personomdömen inte bör göras.

Maj Wechselmann är filmare, journalist och samhällsdebattör. Eskil Block är anställd på Försvarets Forskningsanstalt, FOA, som var en av initiativtagarna till KOM-systemet. Han är också samhällsdebattör. Under 1985 hade han i sitt arbete tillgång till KOM-systemet.

Ett av de ämnen som diskuterades i Fritt Forum under 1985 var U 137, vilket syftar på den sovjetiska u-båt som grundstötte i Blekinge skärgård 1981. Maj Wechselmann har bl a gjort en film om de s k u-båtsincidenterna kallad "En till sannolikhet gränsande visshet".

Debatten om U 137 i KOM-systemet började med att två personer rekommenderade Maj Wechselmanns u-båtsfilm och den bok som filmen bygger på som se- och läsvärda produkter. Abonnenten Walter Kitzinger gjorde den 23 november 1985 ett inlägg av bl a följande innehåll: - - - "Jag tycker att filmen är suspekt och ganska typisk för dagens journalistik". - - - - -. Jörgen Pihl, en annan abonnent, gjorde den 26 november 1985 bl a följande inlägg: - - "Jag tycker nog det är orättvist att säga att Wechselmann är typisk för svenska journalister. Jag tycker nog hon är ganska unik, som tur är. Jag blir f ö inte klok på henne. Är hon en Moskvabetald infiltratör, eller bara en stackars vilsekommen pacifist?" (Inläggen återfinns på domsbilaga 1). Eskil Block gjorde därefter de inlägg i debatten som framgår av domsbilaga 2. Det första inlägget gjordes den 28 november 1985.

YRKANDEN Maj Wechselmann har yrkat förpliktigande för Eskil Block att till henne utge skadestånd för lidande med 25 000 kr jämte ränta enligt 6 paragrafen räntelagen från dag för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker. Maj Wechselmann har vidare yrkat att Eskil Block åläggs att införa tingsrättens dom i Fritt forum inom KOM-systemet under förutsättning att tingsrätten finner att förtal föreligger.

Eskil Block har bestridit skadeståndsyrkandet och uppgett att något belopp inte kan vitsordas som skäligt. Ränteyrkandet vitsordas dock som skäligt i och för sig. Eskil Block har ifrågasatt om yrkandet om införande av tingsrättens dom i KOM-systemet lagligen kan bifallas och överlämnat frågan till tingsrättens bedömning. För det fall tingsrätten finner att yrkandet är lagligen grundat har han medgett det.

SAKFRAMSTÄLLNINGAR OCH GRUNDER

Maj Wechselmann har som grund för sin talan åberopat att Eskil Block genom de tio yttranden som framgår av domsbilaga 2 och som är inramade och åsatta nr 1-2, 4-11 i Fritt forum inom KOM-systemet under tiden 28 november - 4 december 1985 gjort sig skyldig till grovt förtal av henne och att han därigenom, med stöd av 2 kap 1 par skadeståndslagen jämfört med 1 kap 3 par samma lag är skadeståndskyldig gentemot henne för den skada hon därigenom tillfogats. Skadeståndsyrkandet avser endast ideell skada.

Maj Wechselmann har vidare anfört följande: hon föddes 1942 i Köpenhamn. Modern var av rysk-judisk härkomst och flydde 1924 från Ukraina. Fadern är av dansk-judisk härkomst. Föräldrarna bosatte sig i Danmark och bodde där tills modern avled 1985. En kortare tid under andra världskriget bodde familjen i Sverige eftersom fadern var aktiv inom den danska motståndsrörelsen. Familjen levde under knappa ekonomiska förhållanden. Fadern försörjde sig som kontorsassistent och tolk. Han hade vänstersympatier. Modern återvände aldrig till Sovjet efter flykten med undantag för ett par turistresor. Brodern är socialist och aktiv i ett "rött miljöparti". Maj Wechselmann kom till Sverige l968. l969 blev hon regielev på Statens Filmskola och kom därefter in på Dramatiska Institutet där hon gick till l973. l975-78 var hon anställd på TV 1.

I övrigt har hon varit free-lance och gjort filmer, skrivit artiklar och gjort radioprogram. Hon har främst intresserat sig för fredsfrågor och kvinnofrågor. Sedan l976 har hon varit riksdagskandidat på icke valbar plats för Vänsterpartiet Kommunisterna. Finansiärer till hennes verksamhet har varit bl a Sveriges Television, Filminstitutet, folkrörelseägda Förenings Fillmo, fackliga organisationer och andra organisationer inom arbetarrörelsen (t ex SSU), SIDA, danska TV, andra danska och svenska massmedia, varav flertalet borgerliga. Hon har också fått flera pris och stipendier, bl a Filmkritikernas pris (1973), Elds fredspris (1975), Wilhelm Mobergs journalistpris (1976), flera stipendier av Filminstitutet. Hon har ett "formellt" förhållande till Sovjetunionen.

Hon har inga släktingar eller liknande kontakter i Sovjetunionen och har aldrig erhållit uppdrag av sovjetisk myndighet eller enskild person, än mindre erhållit pengar från sådan källa. Hon har besökt Sovjetunionen vid sex tillfällen. Första gången hon besökte Sovjetunionen var l956 då hon deltog i en ungdomsfestival. Hon har därefter varit i Sovjetunionen 1970, 1979, 1980, 1981 och 1984. Det har varit arbetsresor för filminspelning m m och en stipendieresa. Hon är intresserad av landet som sådant eftersom modern talade ryska. Maj Wechselmann har intresserat sig för rysk litteratur m m. Hon har inte varit påfallande Sovjetvänlig. Hon har t ex inte lovordat Sovjetunionens insatser i Afghanistan. I Sverige finns ett rysshat medan inställningen i Danmark till Sovjetunionen är en helt annan. Om hon i någon intervju sagt att hon har varit iu Sovjetunionen många gånger har hon menat de resor hon redogjort för enligt ovan.

I samarbete med Ingvar Myhrberg, som skrev boken "Ubåptsvalsen", gjorde hon filmen "En till sannolikhet gränsande visshet" saom tar upp ubåtsincidenterna. I filmen ifrågasätter hon starkt att den sovjetiska ubåten U 137 som grundstötte i Blekinge skärgård var där på spionuppdrag och att det funnits u-båtar i Hårsfjärden. Filmen var i och för sig kontroversiell när den gjordes eftersom den stred mot den offentliga bilden men hennes åsikter i frågan omfattas nu av relativt många. Hennes källor till filmen är Natoexperter i hela världen varav flera är mycket kritiska till ubåtskommissionens rapport och den officiella synen på de s k ubåtskränkningarna. - Ända sedan l973, då hon gjorde en film om Viggen och det svenska militärindustriella komplexet, har hon fått hotbrev och brev som innehållit obehagliga saker, t ex ruttna ägg och rostiga spikar. Till och från har detta fortsatt men det intensifierades efter ubåtsfilmen, då även dödshot förekom. Under flera år har hon inte kunnat ha telefonen ikopplad under natten.

Som oberoende journalist är man känslig om den egna hedern, äran och intregriteten ifrågasätts. Det kan påverka möjligheten att få nya uppdrag och därmed försörjningsmöjligheten. Det innebär en psykisk press att bli utsatt för sådana yttranden som dem Eskil Block fällt i KOM-systemet. Hon kan emellertid inte säga att just Eskil Blocks yttranden haft någon betydelse för hennes möjlighet att försörja sig. Det är riktigt att hennes uppfattningar i skilda ämnen ofta väcker gensaga, gensvar och debatt. Det är också riktigt att vissa personer har påstått att hon klipper sina filmer tendentiöst och att hon har oacceptabla åsikter.

- Jane Horney var en ung svensk kvinna som i början av andra världskriget var gift med en journalist på den då tyskvänliga tidningen Aftonbladet. Hon var känd som en "Nordens Mata Hari", en nordisk dubbelspion med stark sexuell dragningskraft. Jane Horney vistades mycket i Danmark och hade kontakter både med tyskarna och med den danska motståndsrörelsen. - Den danska motståndsrörelsen ansåg henne vara spion och likviderade henne i januari l945 i en båt i Öresund. Den svenska regeringen valde att inte reagera mot Danmark för det inträffade.

- Arne Treholt var en norsk diplomat med goda förbindelser med den norska regeringen. Han dömdes till livstids fängelse för spioneri för Sovjetunionens räkning. Både Jane Horney och Arne Treholt är kända symboler för spioneri och landsförräderi. Själva namnet Jane Horney har fått en symbolisk betydelse. - Antalet abonnenter i KOM-systemet är c:a 5 000. Flertalet av dessa är beslutsfattare inom forskning, teknik och massmedia. KOM-systemets spridning kan jämföras med en medelstor dagstidning. Maj Wechselmann har inte kunnat bemöta Eskil Blocks yttranden, vilket hade varit möjligt om de framförts i en tidning. Hon är inte abonnent i KOM-systemet, ej heller har hon tillgång till KOM-systemet genom någon annan. Ifrågavarande uttalanden fick hon sig tillsända av Henrik Eriksson, som åberopats som vittne. Hon fick del av yttrandena strax efter att de framförts i KOM-systemet. Eskil Block är en kunnig och väletablerad samhällsdebattör. Det är därför stor risk att hans yttranden tas på allvar.

Maj Wechselmann har dessutom anfört: den sammantagna innebörden av Eskil Blocks yttranden är påståenden eller antydningar om att hon skulle vara sovjetisk spion, landsförrädare eller säkerhetsrisk, att hon förrått det land hon bor i eller att hon är i ett sådant beroendeförhållande till Sovjetunionen att detta påverkar hennes lojaliteter och hennes arbete som oberoende kulturarbetare. Varje yttrande för sig och yttrandena tillsammans utgör grovt förtal. Yttrandena var för sig har följande innebörd. (Siffrorna hänför sig till de numrerade yttrandena i domsbilaga 2.)

Yttrandena 1,2, 5, 6, 9, och 10 innebär att hon jämställs med Jane Horney med innebörd att hon förrått det land hon bor i. Yttrande 6 och 10 innebär att hon jämställs med Arne Treholt med samma innebörd. I yttrande 2 antyds att hon är betald agent, i yttrande 4 att hon är Sovjetspion, i yttrande 6 att hon är spion- eller säkerhetsrisk, i yttrande 10 att hon är spion och i yttrande 11 att hon är spion, landsförrädare eller säkerhetsrisk. I yttrande 2 antyds att hon belönats av Sovjetunionen, i yttrande 5 att hon haft i uppdrag att framföra Sovjetunionens argument och i yttraqnde 7 att hon förrått Sverige, Danmark och Israel. Yttrandena innebär att hon utpekas som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt. I vart fall har uppgifterna varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Det har inte varit försvarligt av Eskil Block att yttra sig på sätt han gjort. Uppgifterna har inte varit sanna eller skäligen grundade.

- Yttrandena innehåller också följande direkt felaktiga sakuppgifter. Hennes far är inte en förmögen affärsman. Hennes mor återvände inte till Sovjetunionen. Brodern är inte högerextremist. Hon har inte mottagit belöning eller betalning av främmande makt och inte heller deltagit i bjudresor till Sovjet. Hon har inte ofta och flitigt rest i Sovjet. Hon har inte hälsat på sin mor i Sovjetunionen och modern varken bor eller har bott i Sovjet efter 1924. Hon har inga försänkningar i främmande makt. Hon föredrar inte Sovjetunionen framför Sverige och Danmark och hon har inga släktingar i någon diktaturstat. Sakuppgifterna har en avgörande betydelse eftersom de innebär en direkt koppling till beroende av Sovjetunionen. - Yttrande 7 och 8 är dessutom nedsättande mot henne mot bakgrund av hennes position som oberoende journalist och filmskapare.

- Yttrandena har varit särskilt skadliga eftersom de varit ägnade att utsätta Maj Wechselmann - som tidigare varit utsatt för personförföljelse - för ytterligare förföljelse. Hennes rykte har skadats. Förtalsbrotten är grova p g a både yttrandenas innehåll och deras spridning. - Yrkandet om införande av tingsrättens dom i fritt forum är ett vanligt fullgörelseyrkande.

Eskil Block har anfört följande: Han har varit och är en flitig samhällsdebattör med intressen inom teknik och samhällsvetenskap, religion, ideologi och politik, internationella konflikter m fl ämnen. Han är liberal och nu medlem av Folkpartiet. Han var på l960-talet bl a anställd på Malmö Radio och gjorde TV- och radioprogram. Han har även varit chef för (bör vara: på, EB anmärkning) TRU (Television och radio i Utbildning). Numera arbetar han på FOA. Han abonnerade på KOM-systemet från november l985 till januari l987, huvudsakligen för att lära sig hur datorer fungerar. KOM-systemet är ett renodlat verbalt medium som möjliggör spontana inlägg. Fler inlägg kan göras än i en tidningsdebatt. Redigering kräver viss kunskap.

Under den tid han var med var det ca 500 personer anmälda till fritt forum, varav hälften var aktiva. Abonnentgruppen är ung, mellan 25-35 år, med en viss övervikt för män. De flesta har grundexamen i något naturvetenskapligt eller tekniskt ämne. De arbetar i något ämbetsverk eller i universitetsvärlden. - Eskil Block gick in i U 137-debatten för att påpeka det ensidiga i den. Beträffande Maj Wechselmanns bakgrund gjorde han det misstaget att förväxla Maj Wechselmanns far med en känd person som bl a varit hög ämbetsman i Danmark. Han förstod det så att det inom Maj Wechselmanns familj fanns starka politiska motsättningar. Uppgifterna om Maj Wechselmanns familj skulle naturligtvis ha kontrollerats men de framlades för att motverka Jörgen Pihls yttrande om betald infiltratör.

Jämförelsen med Arne Treholt gjordes för att visa att han drevs av ekonomiska skäl medan Maj Wechselmann, som inte är "någon lyxhungrig person", inte kan ha drivits av samma skäl. Det är inte notoriskt att Jane Horney var spion. Hon mördades av den danska motståndsrörelsen som misstänkt för att ha förrått den. Däremot är det riktigt att hon p g a sina många lojaliteter blev utsatt för misstankar av olika slag. I ubåtsdebatten har Maj Wechselmann intagit en ståndpunkt som starkt avviker från den som är i det närmaste universell, eftersom hon har avvisat varje teori att u-båtsincidenten i Blekinge skärgård skedde avsiktligt och i spionerisyfte. Denna hennes åsikt är extrem och berättigar till gensaga.

Hon har vidare lovprisat Sovjetunionens insatser i Afghanistan och i en tidningsintervju sagt att hon varit i Sovjetunionen många gånger. Maj Wechselmanns åsikter är för Eskil Block motsägelsefulla. Hans inlägg skedde för att förklara att hon kan ha andra bevekelsegrunder för sina åsikter. Det är löjligt att påstå att Maj Wechselmann är spion eftersom en sion måste ha en täckmantel och utåt framstå som lojal. Maj Wechselmann har ej uppträtt så. Hon har däremot ägnat sig åt åsiktsbildning, s k agit-prop och agerat som självutnämnd försvarsadvokat för Sovjetunionen. Om en person älskar den aggressiva staten mer än det egna landet utgör den personen en säkerhetsrisk, åtminstone i inledningsskedet av ett krisläge. En sådan åsikt har man rätt att framföra.

Om han hade formulerat sig i en tidningsartikel hade han använt andra ord. Dessutom visste han att yttranden i KOM-systemet inte fick mångfaldigas. När han yttrade sig visste han inte om att det fanns etiska regler för systemet. Numera vet han att det finns en regel att inte avge personomdömen. Maj Wechselmann hade kunnat få en replik eller en dementi införd i KOM-systemet, i vart fall genmom de av hennes vänner som är abonnenter. Han blev förvånad när hans yttranden julen l986 presenterades i ett TV-program för en miljonpublik. KOM-systemet kan närmast liknas vid olika användningar av telefon, bl a den s k Heta Linjen. Den har också likheter med den politiska bulletinen och närradio. Hans yttranden har inte haft någon betydelse för de personangrepp Maj Wechselmann utsatts för.

Eskil Block har som grund för bestridandet åberopat följande:

A) Inte någon av uppgifterna innebär förtal i och för sig. Yttrandena innehåller sakuppgifter som i mindre viktiga avseenden är felaktiga men som inte är kränkande. Yttrandena innehåller också rena värdeomdömen som inte innebär förtal. I den mån de är fråga om polemiska värderingar skall de gå fria av det skälet. - B) Oavsett om yttrandena innebär förtal objektivt sett har det varit försvarligt att yttra sig som han gjort. Uppgifterna ingick i en diskussion i ett ämne som är tillåtet att diskutera i en demokrati. Det är andra som fört in Maj Wechselmanns namn i diskussionen. Han har bemött den kritik som andra framfört och t o m försvarat henne.

Yttrandena har lämnats till en begränsad krets av mottagare, nämligen deltagare i mötet Fritt forum. KOM-systemet medger kommentarer och dementier i samma medium. KOM-deltagarna är kvalificerade och kan därför förstå, tolka och väga de argument han framfört. Sakuppgifter är riktiga eller sakligen grundade. Värdeomdömen, som varken kan vara sanna eller falska, får framföras i en debatt i en demokrati.

C) Det föreligger inte något samband mellan Eskil Blocks uttalanden och de lidanden Maj Wechselmann kan ha fått utstå efter Eskil Blocks uttalanden i KOM-systemet. Hennes rykte eller försörjningsförmåga har inte påverkats av dessa yttranden. Maj Wechselmann har själv skapat sitt rykte.

Eskil Block har om yttrandena vidare anfört (samma numrering används som i domsbilaga 2) :

1) Maj Wechselmann jämförs med Jane Horney så till vida att bådas handlande och attityder kan antas ha berott på trassliga - d v s invecklade och motsägelsefulla - lojaliteter ifråga om familj och nationalitet. Jämförelsen är fullt tillåtlig.

2) Yttrandet innebär en upprepning av tanken i yttrande 1). Yttrandet innehåller ingen kränkande uppgift om Maj Wechselmann.

4) Uppgifterna är delvis sanna och i vart fall inte kränkande. Sista meningen innebär att en person med så stark anknytning till Sovjetunionen inte kan vara opartisk, vilket är en sann uppgift.

5) Första meningen är ett polemiskt inlägg och innebär att han kritiserar ett förhållande. Andra meningen är en polemisk jämförelse med Jane Horney och innebär en antydan att Maj Wechselmann sysslar med propaganda, d v s att ensidigheten hos Maj Wechselmann har övergått till propaganda. Yttrandena har gjorts i en debatt och kan inte anses utgöra förtal.

6) En annan deltagare förde in "terapi" i diskussionen. Eskil Block antyder att Maj Wechselmann i vart fall propagerar för åsikter som är ägnade att undergräva förtroendet för det svenska försvaret.

7) Yttrandet innebär att Maj Wechselmann med pennan har förföljt svenska militärer och svensk vapenindustri. Att hon uppbär skattemedel har han rätt att kritisera. Yttrandena är sanna. sista meningen är ett rent citat från en annan tidningsman. Detta har Eskil Block rätt att göra.

8) Med blodig diktatur avses Sovjetunionen som Maj Wechselmann prisar. Han har dragit den slutsats som yttrandet innebär av Maj Wechselmanns yttranden i den politiska debatten.

9) Yttrandet innebär inte en jämförelse med Jane Horney som spion utan en som har trassliga lojaliteter.

10) Yttrandet innebär ett bemötande av en annan deltagares inlägg. Kärnpunkten i Eskil Blocks inlägg ligger i trassliga lojaliteter och känslor.

11) Yttrandet innebär ett bemötande av ett annat inlägg där det antytts att Maj Wechselmann är spion. Det innebär inte att han påstår att hon är spion men däremot att han anser henne vara en säkerhets- och lojalitetsrisk, underförstått i ett läge där det kan bli aktuellt. Detta baseras på Maj Wechselmanns gärningar och yttranden. Maj Wechselmann får finna sig i kritik av detta slag.

DOMSKÄL

Förhör under sanningsförsäkran har på egen begäran hållits med Maj Wechselmann och Eskil block. På Maj Wechselmanns begäran har vittnesförhör hållits med Klas Olofsson, direktör vid Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Henrik eriksson, civilingenjör och KOM-systemabonnent, samt redaktören Carl-Henrik Svenstedt. På Eskil Blocks begäran har vittnesförhör hållits med Jakob Palme, adjungerad professor och anställd vid Stockholms Datacentral QZ. Eskil Block har som skriftlig bevisning åberopat ett beslut av radionämnden den 3 maj l984 som behandlar tolv program "Fredskrönika", där Maj Wechselmann var krönikör. I beslutet fann radionämnden att "Fredskrönika" under den granskade perioden (16 februari l983 - 24 mars l984) stred mot kravet på opartiskhet i radiolagen.

KOM-systemet är en relativt ny form för utbyte av tankar och upplysningar inför en större krets människor. Denna kommunikationsform omfattas ej av någon särskild rättslig reglering. Den i 1 kap 4 par tryckfrihetsförordningen intagna föreskriften - instruktionen - om att man vid tryckfrihetsbedömning alltid skall fästa uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet (mer) än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla, är alltså inte direkt tillämplig.

Som angivits ovan är KOM-systemet ett skriftligt medium men med den skillnaden gentemot t ex en tidning att flera uttalanden kan växlas mellan olika deltagare under kort tid liknande en muntlig debatt. Den principiellt viktiga skillnaden föreligger också att för KOM-systmet finns inte någon ansvarig utgivare utan var och en ansvarar för sina uttalanden. Bland annat härigenom liknar KOM-systemet - såsom vittnet Jakob Palme uttalat - ett allmänt möte i en förening eller motsvarande. Även om den skriftliga formen används inom KOM-systemet och texten skrivs innan uttalandet i dess helhet sänds till databasen, ligger det enligt tingsrättens mening närmare till att se KOM-systemet som ett talmedium än som ett vanligt skriftligt medium i ansvarshänseende.

Vid en ansvarsprövning som den förevarande skall också beaktas att deltagarna i diskussionerna inom KOM-systemet kan bedömas vara mer intresserat kritiska till vad som anförs än folk i allmänhet. Deltagarna i detta KOM-systemmöte - Fritt forum - har av vittnet Jakob Palme beräknats vara 80-100 till antalet. En i sammanhanget intressat uppgift är att enligt Jakob Palme har den som är angripen replikrätt så till vida att, om plats för bemötande begärs, ställs sådan till förfogande. detta förutsätter givetvis att den angripna får kännedom om yttrandet. I detta medium kommer då - till skillnad mot vad sägs vid ett diskussionsmöte - en stor del av dem som tog del av det första uttalandet sannolikt också att få reda på den angripnas syn på saken.

Mot den angivna bakgrunden har tingsrätten nu att pröva de av Maj Wechselmann påtalade uttalandena. Därvid skall enligt tingsrättens mening Eskil Blocks uttalanden granskas i det sammanhang, vari de gjorts, samt med beaktande av grunderna för 1 kap 4 par tryckfrihetsförordningen. Vikten av ett fritt meningsutbyte i olika samhällsfrågor är av väsentlig betydelse i varje demokratiskt samhälle. I ansvarsbedömningen bör sålunda vägas in Eskil Blocks syfte med sina uttalande såsom han själv angivit.

Eskil Block har vidgått att han i vissa uttalanden lämnat oriktiga uppgifter om Maj Wechselmanns familjemedlemmar m m. Uppgifterna härom är enligt tingsrättens mening ej av den arten att de är ägnade att utsätta Maj Wechselmann för andras missaktning. Följaktligen kan ansvar för förtal - vilket är en förutsättning för bifall till Maj Wechselmanns yrkande om skadestånd - inte komma ifråga p g a oriktiga sakuppgifter.

När det gäller bedömningen av de värdeomdömen om Maj Wechselmann som Eskil Block framfört i de påtalade avsnitten måste stor hänsyn tas till såväl diskussionsämnet - U 137 - som Maj Wechselmanns inlägg av olika form och slag i den allmänna debatten i detta ämne såsom de redovisats vid huvudförhandlingen.

Med hänsyn till det anförda och med särskilt beaktande av att Eskil Block framfört åsikter vid diskussion i ett KOM-systemmöte anser tingsrätten att enbart påståendena om "spioneribrott" i uttalandena nr 7 och 10 skall anses utgöra förtalsbrott enligt brottsbalken. Bedömningen blir ej annan vid granskning av samtliga påtalade uttalanden i ett sammanhang.

Fråga uppkommer i detta läge om angivna två uttalanden såsom Eskil Block har hävdat kan anses försvarliga med hänsyn till omständigheterna - bl a vad som upplysts om Maj Wecselmanns uttalanden i den svenska samhällsdebatten. Enligt tingsrättens mening har Eskil Block inte förmått visa att det varit försvarligt att lämna de ovan angivna uppgifterna i uttalandena nr 7 och 10; särskilt gäller detta mot bakgrund av att det inte heller blivit klarlagt att dessa uppgifter är sanna eller att det funnits skälig grund för dem.

I följd av det anförda har Maj Wechselmann i målet visat att Eskil Block i två av de påtalade avsnitten har gjort sig skyldig till förtalsbrott. Med hänsyn till bl a vad Jakob Palme uppgivit i sitt vittnesmål om den krets människor, till vilka uttalandena har riktats, och den skada uttalandena därför kan anses ha varit ägnade att medföra bör enligt tingsrättens mening inte något av angivna två förtalsbrott bedömas som grovt.

Denna utgång i ansvarsdelen berättigar Maj Wechselmann till skadestånd för det psykiska lidande som angivna två förtalsbrott har förorsakat henne. Utredningen på denna punkt består främst av Maj Wechselmanns egna uppgifter. Tingsrätten finner att skadestånd bör utgå med skäligt belopp. Detta bestäms till 10 000 kr.

Yrkandet om att tingsrättens dom skall införas i Fritt forum inom KOM-systemet får anses vara lagligen grundat. Det skall därför bifallas.

Rättegångskostnader

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Maj Wechselmann har yrkat 42 480 kr för ombudskostnader, varav 42 000 kr för arvode, samt 15 000 kr för hennes eget förberedande av talan och 270 kr för vittneskostnad. Eskil Block har yrkat 30 200 kr för ombudskostnad var(av) 28 000 kr för arvode. Eskil Block har vid bifallande dom medgivit att utge 42 000 kr om det inkluderar Maj Wechselmanns eget arbete och i annat fall 35 000 kr för ombudsarvode. Maj Wechselmann har vid ogillande dom medgett att utge yrkat belopp för Eskil Blocks rättegångskostnad. - För det fall Maj Wechselmann hade vunnit helt bifall till sin talan hade det varit skäligt att hon tillerkänts 10 000 kr för eget förberedande av talan och 35 000 kr för ombudsarvode samt ersättning för ombudets kostnader och vittneskostnader. Hennes talan har nu bifallits endast till en del. Hon skall därför tillerkännas jämkad ersättning för rättegångskostnader. Enligt tingsrättens mening bör hon tillerkännas ersättning för hälften av skäliga rättegångskostnader eller 22 875 kr.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING, Dv 401 A, se bilaga 3 Vadeinlaga senast 1988-07-25

Karin Bredberg-Olsson Peter Prom Cecilia Bergman

STOCHOLMS TINGSRÄTT

Ur de omfattande bilagorna citeras här bara de fällda texterna:

7) Ur inlägg 459162 85-12-04 Eskil Block till Lars Hellvig:

"Då det gäller Växelman kombineras denna blodtörstiga intolerans dessutom med att hon påstår sig vara fredsvän, med att hon länge förföljt och ifrågasatt svenska militärer och svensk vapenindustri, samt att hon uppbär skattemedel av Sveriges Radio som enligt sin stadga skall vara opartisk och saklig. Detta går helt enkelt inte ihop. Om Växelman vill tas på allvar måste hon välja sida och den enda rimliga slutsatsen är, som en tidningsman nyligen anmärkte, att hon "Av sina fyra fosterländer (Danmark, Israel, Sovjet och Sverige) valt att förråda alla utom ett, d v s Sovjet".

10) Ur inlägg 459232 85-12-04 Eskil Block till Lars Hellvig:

"Likheten med Hor(ney li)gger i att hon inte heller var entydig spion, inte levde (till större del) på spionage, att hennes trassliga känslor lade hinder i vägen, att det fanns element av leklust och ifrågasättande av kriget som sådant med i bilden. På samma sätt försvarar Du Treholt!"