Hypermedia
and Communication
for Active Learning


Elektroniska kursutvärderingar, Stockholms universitets kvalitetskonferens, april 1997

Seminar by Magnus Boman & Johan Walter

1. Bakgrund

Magnus Boman och Johan Walter på Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) har under ett par år utvecklat ett verktyg för elektronisk kursutvärdering via WWW. Arbetet har skett i mycket blygsam takt och med mycket låg finansieringsgrad: Boman har haft 25% från Grundutbildningsrådet, som del av ett projekt lett av Paul Johannesson (docent på DSV) och Walter har haft punktersättning för delar av programmeringsarbetet, direkt från DSV. Arbetet startade med ett starkt behov hos lärarna att slippa det monotona och tidsödande arbetet med att sammanställa digra buntar (ofta överstigande 500 A4-sidor) av studentutvärderingar till rapporter på lätt överblickbar form. Eftersom man också, när en dylik sammanställning väl var gjord, alltid ville kommunicera resultatet till andra, så fanns även ett krav på att verktyget skulle presentera utdata på användarvänlig form. Ofta skedde överföringen av information till andra lärare med användning av WWW, genom att man lade ut ett dokument med statistisk information på en WWW-sida. Ett grafiskt gränssnitt för presentation via en WWW-browser (såsom Netscape) togs fram. Anledningen till att man inte valde ett konferenssystem (såsom Lotus Notes) var att det inte finns något sådant system i flitigt bruk på DSV, medan Internet och främst WWW används regelbundet av såväl studenter som lärare.

2. Verktyg och gränssnitt

Verktyget är skrivet i Tcl/Tk och html. Det omfattar endast ett par hundra rader kod. Användningen går till så att läraren modifierar en halvfärdig html-fil, huvudsakligen genom att lägga till de frågor han eller hon vill ställa till studenterna, inklusive huruvida dessa skall vara flervalsfrågor, radioknappar, etc. När läraren är klar görs sidan läsbar för alla och därefter kan en motsvarande WWW-sida nås på vanligt sätt. Givetvis kan läraren nyttja en särskild html-editor (såsom Netscape Navigator Gold), men det går utmärkt att använda till exempel emacs. Läraren annonserar sedan WWW-sidan och studenterna fyller i anonymt och när de själva önskar. Studenterna skickar in sina resultat genom att klicka på en knapp i html-formuläret som utgör WWW-sidan och detta initierar det script som tar hand om resultaten. Det finns just nu inget skydd emot sabotage av typen "studenten fyller i falska uppgifter många gånger och skickar in". Anledningen är att under de tre år vi använt detta system har inga störningar inträffat. Det är emellertid lätt att lägga in vissa spärrar, såsom att om två identiska sidor skickas in, så raderas den senaste omedelbart. När läraren spärrat ytterligare inmatningar så kan denne enkelt göra en sammanställning genom att ändra en (1) rad i html-filen och begära fram resultatet. Vad läraren då får fram är ett formulär som är identiskt med det som studenterna sett, utom att istället för blanka fält finns där statistisk och annan information. Den statistiska informationen är medelvärden, standardavvikelser och uppgifter om eventuellt bortfall på en viss fråga. Det är lätt att utöka presentationen med andra mått, såsom varians, om läraren har sådana önskemål. I de textfält studenterna fyllt i syns nu kommentarerna, presentera som ett stycke för varje kommentar. Det finns inget sätt att länka en viss kommentar till något svar på någon annan fråga. Man kan alltså inte se exempelvis om personen som avskydde Vinkelstolpe som föreläsare även markerat att han inte läst dennes artikel, vilken ingick i kurslitteraturen.

3. Utvärdering

Verktyget självt har utvärderats av de som använt det (samtidigt som de utvärderat den kurs det använts på). Dessa studenter har uppfattat verktyget mycket positivt, men ingen djupare analys har gjorts. Däremot har man kunnat studera en signifikant minskning av bortfallet när det gäller inlämnade utvärderingar. Det är också så att några lärare som tidigare inte gjort mycket enkla kursutvärderingar, eller inga kursutvärderingar alls, har använt verktyget. Vad de kursansvariga, kursassistenter och sekreterare som slipper göra den manuella sammanställningen tycker kan man ju lätt gissa sig till. Verktyget har också sparat åtskilliga kilo papper.

4. Mer information

Den som är intresserad av att använda verktyget kan kontakta Eric Roupe' (studierektor, DSV). En aning om hur gränssnittet kan se ut får man om man tittar på de kursutvärderingar som ligger uppe just nu. URL:en till DSV:s sida för lärarnas egna kurssidor är http://www.dsv.su.se/courses/index.html.Paul Johannesson, pajo@dsv.su.se
Last update May 13, 1997.