Speciella funktioner i CMC-system
för att stödja distansundervisning

Av Tarja Lintunen

Arbetsrapport vid DSV

September 1994

Denna redovisning baseras på en enkät som vi gjort med en referensgrupp av lärare.

Vi lovar inte att i det system vi utvecklar inkludera alla funktioner som beskrivs här. Vi kommer i början av projektet att utföra användarstudier, utvärderingar och enkäter för att bättre klargöra behoven på programvaran. Resultatet av detta arbete skall leda till en utförligare kravspecifikation. Den specifikation som följer här är en första skiss, som kan komma att ändras med både tillägg, ändringar och strykning av funktioner som grundval av användarstudierna.

Själva den grundläggande konferenssystemfunktion har redan utvärderats genom en serie försök, där prototyper av användardialogen prövats i flera omgångar på användare vid Stockholms Universitet och vid Dialogdata AB. På grundval av detta har en prototyp tagits fram, som utgjort grunden för den användardialog som utvecklats och som visas på den bifogade disketten.

1 Grov kravspecifikation

De funktioner som bör finnas i ett konferenssystem med speciella funktioner för distansundervisning.

1.1 Användarorienterade funktionerna:

1.1.1 Elektronisk post

Detta innebär möjligheter att sända brev (=meddelanden) ( i första hand text, men också grafer, bilder, animationer) till en eller flera mottagare. Olika användargrupper vid distansundervisning är t.ex. elev-elev, elev-lärare, lärare-lärare, elev-administratör, administratör-lärare osv. Breven är oftast några rader korta, de sänds till en eller flera mottagare samt är relativt fristående. Svar till frågor eller dylikt kan emellertid vara sammankopplade med tidigare brev.

De basfunktioner för elektronisk posthantering som bör finnas med är följande: innehållsförteckning (där olästa, osända och brev med tillägg markeras speciellt), breven bör vara delade i kuvert och innehållsdelar, adressböcker bör kunna användas, direkta svar bör kunna skapas, vidarebefordran av brev och texteditering bör vara möjligt, man bör kunna organisera posten i mappar samt ta bort gamla brev. Speciella meddelanden t.ex. strukturerade formulären bör kunna skapas och sändas. Bryggor till andra system bör finnas tillgängliga. Möjligheter till personliga anpassningar bör finnas t.ex. att endast de olästa breven visas i innehållsförteckningen.

1.1.2 Elektroniska konferenser

Grupp av inlägg (i första hand text, men också bilder, grafer, och andra slags filer) är tillgängliga för ett antal konferensdeltagare: antingen förbestämda eller spontant anslutna. Oftast fokuserar en konferens (=möte) på ett ämne. Konferensdeltagarna skall kunna producera (=skriva) och/ eller använda sig av (=läsa) inläggen enligt de aktuella rättigheterna. Konferenserna bör kunna vara av olika typer: öppna, slutna, osv. Vid distansundervisning skulle konferenser kunna användas t.ex. för föreläsningar (OH-material), seminarier, frågor-svar, grupparbeten, fria diskussioner och för olika sociala aktiviteter.

Det bör finnas innehållsförteckning över tillgängliga konferenser. Det bör finnas innehållsförteckning över inläggen och kommentarerna inom en konferens. Möjligheter att ha egna "vyer" dvs. att omorganisera existerande inlägg/kommentarer enligt egna behov (baserat på nyckelord eller dylikt) bör också finnas. Inläggen / kommentarerna bör kunna ha speciella format t.ex. strukturerade formulären. Sammanbindningar av olika inlägg inom en konferens bör vara möjliga t.ex. alla svaren på fråga x skall kunna "bläddras genom". Klara, tydliga strukturer bör presenteras till användaren.

Klassificering av olika typer av aktiviteter bör finnas och det bör finnas funktioner som ökar överblickbarheten av dessa t. ex. innehållsförteckningar över aktiviteter av typen X.

Möjligheter till samtidig diskussion (chat, talk-funktion) bör också finnas med.

1.1.3 Elektroniska anslagstavlor

Elektroniska anslagstavlor innehåller meddelanden, som är tillgänglig för större grupper t.ex. till alla som deltar i distansundervisningen. Information om schema, eventuella ändringar eller dylikt är exempel på användning av anslagstavlor vid distansundervisning. Anslagstavlor kan betraktas som konferenser med enkelriktad kommunikation dvs. att endast några få människor har skrivrättigheter. Sökmöjlighet bör finnas både med nyckelordssökning och via menystrukturer.

1.1.4 Tillgång till databaser antingen lokalt eller i nätet

Tillgång till externa databaser, till databaser i CD-ROM och / eller till databaser i nätet bör finnas . Eventuellt användning av s.k. intelligenta agenter för att underlätta hanteringen av informationsmängder bör finnas. Etablerade standrarder och gränssnitt bör användas vid integration med andra programvaror.

1.1.5 Datorstöd för gemensam produktion av dokument

Kortare gemensamma dokument kan produceras genom textmodifieringar i en konferens som är upplagd för framtagning av denna dokument. Modifieringar i grafer och/eller bilder kan göras på motsvarande sätt när den behövliga programvaran finns tillgänglig. Vid integreringar till mera avancerade skrivverktyg av typen "shared editors" kan synkron textmodifiering bli aktuellt. Möjligheter att "importera" text, bilder osv till egna dokument exempelvis från CD-ROM-databaser bör inkluderas.

Vissa integrerade standarprodukter (ex. ClarisWORKS(TM), Lotus Smartsuit(TM), WordPerfect, Word) bör användas vid editering av längre textmängder. Dessa texter bör kunna föras in i konferenser antingen som inlägg eller som separata tillägg (attachment) till inlägg. Standardisering av tillåtna skrivverktyg bör göras. Detta underlättar kompatibiliteten.

1.1.6 Navigeringshjälpmedel

Navigeringshjälpmedel används t.ex. för att leda eleven genom en serie av stadier (exempelvis delmoment inom en kurs). Navigeringshjälpmedel bör vara modifierbara efter den aktuella informationsinnehållens behov samt anpassbara enligt användarens önskemål. Navigeringshjälpmedel bör likaså finnas för externa informationssökningar t.ex. i CD-ROM databaser.

1.1.7 Nyhetshantering

Detta används för att snabbt komma åt de nya breven eller nya inläggen i konferenserna. T.ex. vid läsning av kursledarens kommentarer till deltagarnas inlägg. Det olästa breven kan t.ex. flaggas eller enbart de olästa breven visas i innehållsförteckning. De olästa inlägg inom en konferens kan t.ex. flaggas eller enbart de olästa inlägg visas.

1.1.8 Arbetsflöden

Dessa är datoriserade vägar (formulär, olika åtgärder t.ex. godkännande som måste signeras av någon osv) för ärendehantering. Exempel på ärenden vid distansundervisning är olika typer av administrativa uppgifter; registrering, tentaanmälan, fördelning av arbetsuppgifter, inlämning av arbetsuppgifter, registrering av resultat osv.

1.1.9 Elektronisk tenta

Möjligheter att tentera elektroniskt kan bestå exempelvis av följande delar - anmälan om deltagandet i tentan, administrativ information om tentan; tidsbegränsningar, begränsningar av tillgång till hjälpmedel via datorn osv.. Information om ev. övriga bevakningsformer, fördelning av tentafrågor och inlämning av svaren bör också finnas.

1.1.10 Kontinuerlig utvärdering av deltagare (elev)

Datorstöd för kvantitativ uppföljning t.ex. antalsinformation om deltagande i konferenser, om inlämnade inlägg, om gjorda arbetsuppgifter osv. Datorstöd för statistisk bearbetning t.ex. gruppens lägsta / högsta värden, medelvärden eller dylikt. Datorstöd för kvalitativ uppföljning t.ex. elevens poäng per arbetsuppgift, totala poäng osv. Datorstöd för statistiska sammanställningar.

Vid distansundervisning har läraren inte lika direkt överblick över deltagande studerandes prestationer och resultat som vid reguljär katederundervisning. Detta ökar risken för att en del studerande halkar efter. Det är därför viktigt att programvaran gör det lätt för läraren att följa upp de enskilda kursdeltagarnas studieresultat så att läraren kan ingripa aktivt med att stimulera de elever som behöver extra stimulans.

1.1.11 Kontinuerlig utvärdering av arbetsledare (lärare)

För forskning kring användningen av datorstödet behövs datorstöd för: kvantitativ uppföljning t.ex. hur ofta har läraren svarat på frågor, deltagit i diskussioner, lämnat ny information osv.; statistisk bearbetning av den kvantitativa informationen; kvalitativ uppföljning t.ex. vitsorden som deltagande har givit per delmoment, totala omdömen osv; och för statistiska sammanställningar.

1.1.12 Bryggor till andra system

Integrering med ordbehandlings-, kalkyl- och ritprogram. Import och export av filer antingen till breven / inläggen eller till separata mappar. Bryggor till Internet, Sunet, skoldatornätet osv. Integrering till Internet blir en av de viktigaste nya specialfunktionerna.

1.1.13 Möjligheter till lokal bearbetning

Programvara för nedladdning till en lokal databas och lokalt bearbetning.

1.1.14 Anonymt / pseudonymt deltagande

Möjlighet att delta i diskussioner anonymt. Möjligheter att lämna in arbetsuppgifter pseudonymt / anonymt. Efter bedömningen kan ev. identiteten avslöjas med speciella kommandon.

1.1.15 Filter eller (intelligenta) agenter

Lagra förutsättningar för att visa endast önskad information ( brev / inlägg som uppfyller kriterierna) eller endast ett visst urval av den externa informationsmängden.

1.1.16 Datorstöd för urval

Möjlighet att välja en uppgift ur en lista av uppgifter. Bör kunna styras så att ingen annan kan välja samma uppgift.

1.1.17 Formulärhantering

Formulärhantering är ett verktyg för att arbetsflöden kan behandlas i konferenssystem. Fritt skapande av nya formulären ökar anvädaranpassbarheten.

2. Systemorienterade funktioner

2.1 Alternativa användardialoger (fullgrafisk, VT100-emulering, 3270-emulering)

Användardialoger bör finnas på flera språk och de bör vara valbara och oberoende av databasens eller värdens språk. Viktigt är att det finns ett tydligt och enkelt (fullgrafiskt) användargränssnitt. Användning av ikoner och/eller olika textstilar bör vara möjligt.

Detta var den absolut viktigaste egenskapen enligt enkätundersökningen.

2.2 Kontextberoende hjälpsystem

T.ex. som hjälpbubblor vid olika fält. Indexerad hjälp bör också finnas.

2.2 Närhetsfunktioner (aktiva personer, aktiva möten, möten som personen är medlem i, presentation, inkoppling / avslutningsinformation)

Dessa funktioner ger information om omgivningen och möjligheter att välja vad man vill visa för andra i systemet. Funktionerna behövs för att något ersätta den direkta visuella kontakten mellan studerande i ett vanligt klassrum.

2.3 Skrivfunktioner (stavningskontroll, inkopiering av text från filer, "clip board" annat inlägg)

Studerande bör kunna skriva sina texter i det ordbehandlingsprogram de är vana vid, och sedan kunna flytta in texterna i konferenssystemet.

2.4 Distribuerad arkitektur

Databasen skall kunna vara distribuerad på flera samverkande värddatorer (servar), så att det mesta av den information en användare behöver finns tillgängligt vid hans/hennes lokala värd, men så att information vid behov kan hämtas från andra värdar. Sådan information skall kunna sparas tillfälligt (cachas) i servern nära användaren så att nästa utsökning av samma uppgift kan göras lokalt.

Organisationen av databasen skall vara sådan att dess distribution är helt transparent för användaren, alltså att användaren upplever databasen som en helhet och inte får några merbesvär till följd av dess distribuerade uppbyggnad.

Det skall även vara möjligt att skapa en lokal databas i användarens persondator, så att användaren kan använda systemet utan att behöva ha en ständig uppkoppling till värd under användningen. En sådan funktion är viktig för sådana distansstudenter som sitter hemma och använder telefon och modem för kommunikation med värddatorn.

2.6 Flera inläggsformat och kodningar stöds

Varje dataobjekt i databasen märks med en typkod, som anger format för objektet, t.ex. ISO Latin 1, svensk 7-bits teckenstandard, bild i GIF-format o.s.v. Konvertering till mottagarens format görs så nära visningen för mottagaren som möjligt. Endast vedertagna standarrdformat och kodningar bör förekomma.

2.7 Konvertering mellan olika teckenformat

Detta bör ske så nära läsning som möjligt och skall gälla både inlägg och filer.

2.8 Överföring av inlägg till filer och från filer till inlägg

Flera parallella filöverföringar ( till och från) bör vara möjliga.

2.9 Automatisk och manuell städning

Spärrar mot borttagning bör finnas. Möjligheter att ange giltighetstider bör finnas.

2.10 Installationsprogram

Installationsprogrammet bör göras så enkelt som möjligt för slutanvändarna!

2.11 Integrering med Internet

Programvaran skall ha en väl fungerande koppling till viktiga tjänster i Internet.
Internet   Bryggning till extern tjänst    Bryggning från extern tjänst
tjänst

e-post    Överföringen av meddelanden
(mail)    enligt Internets e-postformat,
       inklusive MIME-kodning så att
       svenska bokstäver "åäö" överförs
       korrekt, och så att tillägg i
       olika format, t.ex. bilder eller
       kalkylark, kan överföras.

Usenet News  Grupper i systemet skall kunna   Newsgroups och
och e-post  uppträda som Newsgroups eller   distributionslistor skall i

distribution som distributionlistor gentemot  systemet kunna hanteras av dess
slistor    nätet. Externa användare skall   användare med samma kommandon
       kunna abonnera på grupper i    som för grupper i systemet.
       systemet.

Gopher    Möjlighet att hämta information  Systemets databas skall utifrån
       via Gopher, antingen direkt,    vara åtkomligt via Gopher,
       eller via URL-er i textobjekt.   genom att datastrukturer i
                         systemet kan ses som
                         Gopher-strukturer från nätet.

World Wide  Möjlighet att hämta information  Systemets databas skall utifrån
Web      via WWW, antingen direkt, eller  vara åtkomligt via WWW, genom
       via URL-er i textobjekt.      att datastrukturer i systemet
                         kan ses som WWW-strukturer från
                         nätet.

FTP      Möjlighet att hämta information  Systemets databas skall utifrån
       via FTP, antingen direkt, eller  vara åtkomligt via FTP, genom
       via URL-er i textobjekt.      att dokument i systemet kan
                         laddas ner via anonym FTP.

Ifråga om elektronisk post skall meddelanden kunna sändas och tas emot enligt MIME-standarden så att svenska bokstäver (åäö) hanteras korrekt och så att tillägg i olika binära format kan överföras. Samma sak gäller kommunikationen med Usenet News. Möten i systemet skall kunna uppträda som grupper i Usenet News eller som distributionslistor i Internet mail gentemot användare av andra programvaror.

2.12 Administratörsfunktioner

Förekomsten av speciella administratörsfunktioner bör minimeras.

2.13 Accesskontroller

Det bör finnas en flexibel struktur av rättigheter lokalt dvs per konferens eller per aktivitet. Flexibel struktur för privilegier per funktion bör likaså finnas.