Viktiga nya tolkningar av PUL

  En förbättrad version  Rating av denna artikel finns i Adobe Acrobat-format och publicerades även i Svenska Dagblandet den 22 januari 1999.
 

Sammanfattning

Debatten om PUL har lett till att datainspektionen nu håller på att svänga bort från sin tidigare bokstavstolkning av lagen. Men fortfarande är det så att man har större yttrandefrihet i press, radio, teve, samtal, föredrag, sammanträden än vad man har på Internet. En ny risk med PUL har också dykt upp. Det finns en möjlighet att söktjänster som Alta Vista och Euroseek är olagliga, därför att de tillåter sökning på personnamn!

 


Innehållsförteckning
 

 

 
Datainspektionen håller på att svänga i rätt riktning

I en intervju i Svenska Dagbladet den 27 november 1998 ( http://www.svd.se/svd/ettan/dagens/Glest_garn.html  Rating ) säger datainspektionens chef "- Jag tänker ha en liberal tolkning och använda mitt sunda förnuft, säger Datainspektionens chef Ulf Widebäck." Därmed avser han antagligen att säga att han tänker ta hänsyn till yttrandefriheten när han tillämpar datalagen.
      Men senare i samma intervju säger han "Men om någon skriver personuppgifter som är integritetskänsliga skulle vi agera, påpekar Ulf Widebäck." Så yttrandefriheten gäller tydligen enligt honom bara uppgifter som inte är integritetskänsliga. Avgörande för om vi kommer att ha kvar yttrandefriheten blir alltså vad datainspektionen anser vara integritetskänsligt. Man får hoppas att de inte, som datalagen och PUL själv gör, anser att uppgifter om politiska och religiösa åsikter är integritetskänsliga. I så fall försvinner ju en stor del av yttrandefriheten, eftersom just rätten att sprida politiska och religiösa åsikter är särskilt viktiga.
      Det skall bli spännande att se hur datainspektionen
kommer att tillämpa lagen, vilka uppgifter de kommer att anse känsliga och förbjuda, och vilka de kommer att tillåta. Vi har ju redan lagen om ärekränkning, och ett känt fall där en person i en datorstödd diskussion påstod att Maj Wechselman var en sovjetisk spion 1986. Han blev dömd att betala skadestånd till Maj W i en civilrättslig process, men han blev inte åtalad av åklagare. Är det meningen att PUL bara skall användas mot sådant, som även kunnat åtalas enligt andra lagar, t.ex. ärekränkning? Eller är det meningen att PUL skall användas även mot andra yttranden, i så fall vilka yttranden är det, som vi får publicera i tidningar, radio-teve, ansikte-mot-ansikte, pappersbrev, men som vi inte får yttra på Internet?

 
  

 
Skall journalistfrälset i PUL tolkas så att man tillåter all "seriös debatt"?

I en annan artikel i Svenska Dagbladet den 26 november 1998 ( http://www.svd.se/svd/ettan/ettan_98-11-26/Br_Personuppgifts.html  Rating ) skriver Peter Seipel, professor i rättsinformatik vid Stockholms Universitet, att "Personuppgiftslagen är bättre än sitt rykte". Det viktigaste i hans artikel är att han säger att undantaget i PUL för "journalistiska ändamål eller för konstnärligt eller litterärt skapande" kommer att tolkas så vittomfattande att uttalanden i en debatt på nätet inte skulle drabbas av lagen när det gäller "seriöst yttrandefrihetssyfte". Han verkar därför hävda att kritiken mot PUL inte varit befogad. Där tror jag att han har helt fel. Det var uppenbart i början av vad datainspektionen uttalade, att man inte alls tänkte tolka datalagen särskilt liberalt, utan tvärtom synnerligen bokstavligt. Om det är så att datainspektionen nu håller på att svänga, så beror detta på kritiken mot PUL, och kritiken har alltså varit mycket viktig, även om den nu kanske delvis nått sitt syfte genom att ändra datainspektionens tolkning av lagen.

 
Fortfarande två yttrandefriheter, en mer begränsad på Internet, en mindre begränsad utanför Internet

Men även med de nya, liberalare tolkningarna, kommer vi alltså att ha två slags yttrandefrihet i Sverige. En vidare yttrandefrihet, när vi inte använder datorer, där yttrandefriheten bara inskränks av sådana lagar som hets mot folkgrupp, ärekränkning, m.m. och en snävare yttrandefrihet, när vi använder datorer, där yttrandefrihet bara tillåts om den undviker använder sig av en tidning med identisk text, då gäller plötsligt inte PUL längre!)

 
  

 

Skall bara "seriös" debatt tillåtas på Internet?

Jag kan tänka mig att man överväger att något mera begränsa yttrandefriheten, om man har skäl för det och kan visa att det inte leder till skada för den fria debatten. Men en sådan ev. inskränkning skall givetvis gälla all yttrandefrihet. Vi som diskuterar via nätet skall inte vara mera begränsade i vår yttrandefrihet än vad press och radio-teve är!
      Här är några exempel på yttranden, som är tillåtna om man inte använder datorer. (OBS: Jag instämmer inte i alla dessa yttranden, de är bara exempel för att klargöra problem med att dra gränsen på annat sätt för yttranden på nätet än för yttranden via andra media.)

  1. Göran Persson är Wallenbergs lakej!
  2. Göran Persson har sålt sig till kommunisterna!
  3. Ebbe Carlson är döende i AIDS! (tänkt publicerat innan han dog, PUL gäller bara nu levande personer)
  4. Det syns på kronprinsessan att hon lider av ätandestörningar!
  5. Krister Petterson åtalades för mordet på Olof Palme!
  6. Jag tror att Krister Petterson mördade Olof Palme!

      Fråga: Skulle ovanstående uttalanden vara tillåtna på nätet? Om inte, varför är de förbjudna på nätet när de är tillåtna i andra media? Alla uttalandena berör s.k. känsliga uppgifter enligt datalagen och PUL, (1) och (2) politiska åsikter, (3) och (4) sjukdomar, (5) och (6) brottslighet. När det gäller (1), (2) och (6) kan man ha olika åsikter om sanningshalten, men det är inte generellt förbjudet att ljuga i Sverige, så varför skall det vara förbjudet på nätet?
      Fråga:  Skall man tolka Seipels yttrande så, att yttrandefrihet bara tillåts för "seriös debatt". Detta innebär i så fall en väsentlig inskränkning av yttrandefriheten på Internet - i andra medier har man rätt att meddela sig även med andra meddelanden än "seriös debatt". Det finns många andra slag av yttranden än "seriös debatt" som också skyddas av yttrandefriheten. Så länge de yttras utan hjälp av dator! I USA så har högsta domstolen i ett välkänt utslag sagt att yttrandefriheten är viktigare än en av kongressen antagen lag som förbjöd "oanständig" ("indecent") information på nätet. Den mesta oanständiga informationen på Internet är säkert inte seriös debatt, men amerikanska HD ansåg ändå att denna lag innebar ett så starkt hot mot yttrandefriheten att den ogiltigförklarades, därför att gränsdragningen mellan vad som är oanständigt och inte oanständigt är för vag.
      Peter Seipel säger också, som ett försvar för PUL, att en alternativ s.k. missbrukslag, skulle bli komplicerad den med. Men det är inte komplexiteten i PUL som vi har invändningar mot. Tvärtom, en lag som är mera exakt skulle kanske bli mera komplex, även om all komplexitet inte behöver ligga i lagtexten utan kan ligga i datainspektionens anvisningar. Sekretesslagen, t.ex. är ganska komplex, den räknar upp ganska många olika typer av uppgifter som är sekretessbelagda. Men hellre en snäv och komplex lag, än en virrig och vittomfattande och komplex lag.

 

 
Kommer Euroseek och Alta Vista att förbjudas

Peter Seipel skriver också en del formuleringar, som tyder på att det skulle vara olagligt att göra en sökning på Alta Vista över alla förekomster av en viss persons namn. Jag gör ofta sådana sökningar. Givetvis är jag medveten om risken för att få missvisande information, men denna typ av sökning är ofta användbar, i det vanligaste fallet bara för att leta reda på en persons yrke, arbete, telefon eller e-post- adress. Men Alta Vista skiljer ju inte på känsliga och icke- känsliga uppgifter, så en sådan sökning kan mycket väl leverera resultat som är just en sådan sammanställning som enligt Seipel PUL är till för att förbjuda.
      Fråga: Kommer det att bli förbjudet att använda Alta Vista eller Euroseek och söka på personnamn?
Kommer söktjänsterna på Internet att förbjudas att tillåta sökningar på personnamn i sin databas? Skall man tolka Peter Seipel på det sättet blir det en mycket allvarlig inskränkning av Internet. Det kommer dessutom att drabba svenska företag i konkurrensen med amerikanska företag. Den svenska sökmotorn Euroseek drabbas i konkurrensen med amerikanska Alta Vista, för det blir svårt för datainspektionen att komma åt Alta Vista i USA med denna typ av godtyckliga inskränkningar!

  


Give your own rating of the quality of this web page:
(Awful) Awful!    (Mediocre) Mediocre    (Average) OK   (Good) Good    (Great) Superior