Datalagens och personuppgiftslagens historia

svarpatal Här kan du diskutera lag-
stiftning om datorer och IT.
1973: Datalagen, undantag för fotosättning, vilket kan bero på att lagstiftarna insåg att datalagen inte passar för användning av datorer för textkommunikation, fotosättning var antagligen den enda typ av sådan användning som lagstiftarna då kunde föreställa sig.
1978: KOM (Sveriges första BBS) förbjuds helt av datainspektionen. Motiv: Man sa att man ville kunna skicka meddelanden till varandra om "vad som helst" och datalagen medger bara personregister med uppgivet specifikt ändamål för personuppgifterna. Det kan vara intressant att notera att TCOs representant i Datainspektionens styrelse var den som allra mest envetet argumenterade mot att tillåta KOM! Tack för att TCO numera kommit på andra tankar!
1979: Efter förhandlingar med datainspektionen tillåts KOM, med ett antal förödmjukande restriktioner. Personliga brev måste raderas efter en månad, alla andra meddelanden måste raderas efter två år. S.k. känsliga uppgifter enligt datalagen tillåts inte, vilket bl.a. innebär att KOMs användare inte får diskutera politik och religion. Notera att grundlagen (regeringsformen) tvärtom säger att man speciellt skall skydda medborgarnas rätt att utbyta information just ifråga om politik och religion!
1982: Datainspektionen bestämmer sig för att "Löpande text" är inte personuppgift, politik och religion blir därmed tillåtet. Tyvärr har datainspektionen sedermera ändrat åsikt igen om huruvida datalagen bör tillämpas på löpande text.
1982: Tillstånd behövs inte för vissa register.

Riksdagen avslår motion från Olle Wästberg om att hänsyn skall tas till yttrandefriheten vid tillämpning av datalagen.
1992: Anders R. Olsson förbjuds av datainspektionen att skriva enbok på dator, regeringen upphäver beslutet med hänsyn till tryckfriheten.
1998: Personuppgiftslagen antas av riksdagen och träder i kraft den 24 oktober.

Viktiga skillnader mellan datalagen och personuppgiftslagen av betydelse för yttrandefriheten på Internet

  1. Undantag för tryckfrihets- och yttrandefrihetsförordningen: lagen gäller inte för uteslutande journalistiska ändamål, konstnärligt eller litterärt skapande.
  2. Den registrerades medgivande som villkor flyttas från praxis till lag.
  3. Gäller även viss manuell personuppgiftsbehandling.
  4. Men: Förbudet mot politik och religion kvarstår!!!

Den reella tillämpningen av den gamla datalagen

Stora delar av Internet var olagligt även med den gamla lagen.
Men datainspektionen ingrep nästan aldrig.
Slutsats 1: Man kunde utan större risk nämna personer i Internet, eftersom lagen i praktiken inte tillämpades annat än i enstaka undantangsfall. Dessa enstaka undantagsfall har dock ibland varit mycket kontroversiella, t.ex. kommuner som förbjudits publicera protokoll på nätet.
Slutsats 2: PUL blir inget allvarligt hot mot yttrandefriheten om datainspektionen fortsätter sin praxis. Men uttalanden från datainspektionen tyder på att det kan ske en ändring. Detta är dock, enligt DI, beroende på DIs resurser. D.v.s. ju mer resurser till DI, desto mer kränkningar av yttrandefriheten.

Innebär den nya lagen ett hot mot yttrandefriheten?

Begränsat hot, om datainspektionen tillämpar den nya lagen enligt samma praxis som för den gamla datalagen.

Allvarligt hot, om datainspektionen ändrar praxis, men detta är i så fall inte en följd av bytet från datalagen till personuppgiftslagen, utan en följd av ändrad praxis.

Allvarligt: Att datainspektionen skall avgöra frågor om yttrandefrihet. De borde avgöras enligt lagar sådana som de om hets mot folkgrupp, förtal, uppvigling, etc. och inte av datainspektionen, baserat på lagar som betydligt tydligare definierar vad som är tillåtet och förbjudet.

Detta dokument innehåller texten i ett anförande vid TCOs informationsdag om PUL den 22 oktober 1998 och har skrivits av Jacob Palme.

Andra dokument om samhälle och datorer.
svarpatal Här kan du diskutera lag-
stiftning om datorer och IT.