Senast ändrad: 98-11-14 9.46
Från: Jacob Palme e-post: <jpalme@dsv.su.se>, WWW: http://dsv.su.se/jpalme
Detta dokument finns på URL:

I HTML-format:
http://dsv.su.se/jpalme/society/forslag-ny-pul.html
I PDF-format
http://dsv.su.se/jpalme/society/forslag-ny-pul.pdf
I RTF-format
http://dsv.su.se/jpalme/society/forslag-ny-pul.rtf

Förslag till ny personuppgiftslag

Här är mitt förslag till hur personuppgiftslagen borde vara utformad. Eftersom förarbetena i Sverige är en viktig del av en lag, följer förslag till text både i förarbetene och i själva lagen. Den föreslagna lagtexten är inte fullständig, utan kan behöva kompletteras.

Förarbetestext

Den i grundlagen och i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna stadgade rätten till yttrandefrihet är så viktig, att personuppgiftslagen inte bör användas på ett sätt som kränker denna rätt.

I många fall är annan lag mera lämplig för att skydda personlig integritet. Behandling av uppgifter om brottslighet eller annat klandervärt betéende bör t.ex. prövas enligt lagen om förtal.

Lagtext

1# När en handling är olaglig enligt annan lag, såsom förtal, hets mot folkgrupp, uppvigling, skall denna andra lag i första hand tillämpas och inte personuppgiftslagen.

2# Denna lag gäller för vissa specifika och uppräknade slag av behandlingar av personuppgifter. Listan över de behandlingar, som lagen gäller, kan utvidgas genom beslut av regeringen, dock inte med retroaktiv verkan.

3# Med ordet "register" avses i denna lag en systematiskt ordnad sammanställning av många personuppgifter av ett likartat slag om ett flertal personer.

3# Lagen gäller initialt för följande typer av register:

 1. Personalregister.
 2. Kundregister, även register över icke-betalande kunder.
 3. Register för utsändning av direktreklam.
 4. Sjukvårdsregister.
 5. Förteckningar över medlemmar i en förening.
 6. Register över personer som dömts till straff enligt lag.
 7. Register vars syfte är att användas i brottslig verksamhet.
 8. Kreditupplysningsregister.
 9. Betalningsregister.
 10. Register över ekonomiska förhållanden.

4# Utöver 3# gäller denna lag även för följande behandling av personuppgifter:

 1. Behandling av personuppgifter inom verksamhet som avser att utreda eller förebygga brott.
 2. Behandling av personuppgifter i syfte att ta fram underlag för domstolsbeslut eller skiljedom.
 3. Behandling av personuppgifter i syfte att ta fram underlag för beslut om avtal.
 4. Vid sådan behandling av personuppgifter, som omfattas av denna lag, skall en avvägning göras mellan privatlivets helgd, syftet med behandlingen och yttrandefriheten. Vid denna avvägning skall yttrandefriheten tillmätas stor vikt, speciellt vid sådan behandling som ingår i en politisk eller religiös debatt eller beslutsprocess.