Användning av datorer vid DSV

Anvisningar och etiska regler

Detta utkast till anvisningar och etiska regler utarbetades av Jacob Palme 1995. De har aldrig antagits av DSV, det är bara ett förslag.

1.  Allmänna grunder

1.1  Vem gäller reglerna för

Dessa anvisningar och etiska regler gäller för studerande vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms Universitet och KTH.

1.2  När gäller reglerna

Reglerna gäller i tillämpliga delar för all användning av datorer vid DSV, och all användning av andra datorer via datorer och datornät vid DSV.

1.3  Yttrandefriheten och dessa regler

I Sverige har vi grundlagsskyddad yttrandefrihet. Denna yttrandefrihet ger dock inte rätt att utöva yttrandefriheten med hjälp av annans utrustning. T.ex. kan du inte med åberopande av yttrandefriheten kräva att få en artikel publicerad i Dagens Nyheter. På samma sätt ger inte yttrandefriheten rätt att använda DSV-s datorer på sätt som strider mot dessa anvisningar. Om du vill utöva din yttrandefrihet på annat sätt än DSV tillåter, kanske någon av de kommersiella leverantörerna av Internetjänster kan tillhandahålla ett konto, eller också kan du skaffa en helt egen anslutning till Internet, där du kan göra vad du vill på eget ansvar.

1.4  Du ansvarar själv

Du och inte DSV, ansvarar för hur du använder DSV-s datorer. Om du t.ex. skulle använda DSV-s datorer för olaglig verksamhet, så är det i allmänhet du, och inte DSV, som riskerar åtal.

DSV ansvarar inte för skada som du kan vållas till följd av felaktigt eller olagligt meddelande, utan det ansvaret ligger hos den som skrivit meddelandet.

Vissa undantag gäller från detta. Om du t.ex. lämnar uppgift till personregister som DSV driver enligt datalagen, så är DSV ansvarig enligt datalagen. Detta hindrar dock inte att du kan vara medansvarig.

1.5  DSV-s kontroll av reglerna

DSV kommer inte att systematiskt övervaka och kontrollera hur DSV-s datorer används. Men vi kan stickprovsmässigt kontrollera användningen, eller kontrollera om vi har skäl misstänka att någon brutit mot reglerna, eller kontrollera om brott eller misstanke om brott mot reglerna kommit till vår kännedom. DSV kommer att use speciellt ansvariga personer inom DSV, till vilka du kan vända dig med frågor om eller påpekanden om brott mot dessa regler. DSV kommer också att be D.I.S.K. (studerandeföreningen vid DSV) att hjälpa till att se till att DSV-s datorer används på ett lagligt och etiskt sätt.

DSV kommer inte att läsa personligt adresserad post eller det som skrivs i små slutna grupper till vilka vi inte har tillträde. Sådan information är skyddad mot obehörig insyn av telehemligheten, på samma sätt som t.ex. obehörigt avlyssnande av telefonsamtal är förbjudet.

Undantag från ovanstående gäller om DSV av polis, åklagare eller domstol uppmanas kontrollera hur DSV-s datorer används. Då kommer vi att följa uppmaningen från polis, åklagare eller domstol, eller alternativt ställa hjälpmedel till förfogande så att polis, åklagare eller domstol själv kan kontrollera om reglerna bryts.

1.6  Om du bryter mot dessa regler

Om DSV upptäcker information i DSV-s datorer som det finns skäl misstänka att de strider mot dessa regler, kan DSV välja att omedelbart radera den otillåtna informationen (men behålla kopia som vi kan ge till polisen om det blir polisutredning om saken trots raderandet).

Om du bryter mot sådana regler nedan, som följer av svensk lag, kan du dömas för detta i domstol. Ifråga om alla regler, även de som går längre än svensk lag, gäller att du riskerar att avstängas från tillgången till DSV-s datorer om du bryter mot reglerna.

2.  Enligt svensk lag olaglig handling 

Det är inte tillåtet att använda DSV-s datorer för att bedriva eller förbereda verksamhet som strider mot svensk lag. Det är inte heller tillåtet att använda DSV-s datorer för verksamhet som kan föranleda skadestånd enligt svensk lag.

Det är inte möjligt att här räkna upp alla slag av användning, som strider mot svensk lag, eftersom datorer kan användas som hjälpmedel för nästan vilken olaglig verksamhet som helst. Nedan följer dock några exempel på lagstridiga användningar:

2.1  Uppvigling 

Du får inte i meddelande till allmänheten uppmana eller eljest söka förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet. Med "meddelande till allmänheten" avses meddelande som sprids eller görs tillgängigt för många personer, t.ex. det du skriver i ett öppet möte eller slutet möte med många deltagare i ett konferensssystem som First Class, KOM eller Usenet News, eller det du skriver på en WWW-sida eller skicka via e-post till många deltagare. Gränsen för "många" brukar ofta sättas vid omkring tio personer.

2.2  Ärekränkning

Du får inte använda DSV-s datorer för att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt.

2.3  Förolämpning

Du får inte smäda annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfande beteende mot honom. Speciellt allvarligt är enligt lagen att förolämpa någon med anspelning på hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religion eller homosexuella läggning.

2.4  Olaga hot

Du får inte hota att utföra brottslig handling mot annan person.

2.5  Ofredande

Du får inte störa och hindra andras normala och tillåtna användning av DSV-s datorer, eller av andra datorer eller datornät som du når via DSV-s datorer.

2.6  Bedrägeri

Du får inte sprida felaktig uppgift i syfte att förmå någon annan att handla eller låta bli att handla på ett sätt som kan vara till fördel för dig eller till skada för den vilseledde.

2.7  Skadegörelse

Du får inte förstöra eller skada annans egendom. Detta gäller även information, som annan har lagrat i en dator.

2.8  Förfalskning

Du får inte skriva protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg, beställning av vara eller tjänst eller annan bevishandling som ser ut att vara skriven av någon annan verklig eller uppdiktad person än dig själv.

2.9  Hets mot folkgrupp

Du får inte skriva meddelande som hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etkniskt ursprung eller religion.

2.10  Diskriminering

Du får inte på grund av ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller religion hindra någon att delta i "allmän sammankomst". I datorsammanhang kan t.ex. ett datormöte eller en distributionslista, i vilken många personer får delta i, jämföras med "allmän sammankomst". Även andra former av missgynnande av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung kan vara olagligt.

2.11  Barnpornografi och olaga våldsskildring

Du får inte producera eller sprida barnpornografiska bilder eller bilder av sexuellt våld eller tvång eller närgånget eller rörliga bilder av grovt våld mot människor och djur.

Du får inte heller sprida film eller videogram med ingående skildringar av våld eller sex av verklighetstrogen karaktär till barn under femton år.

2.12  Spridning av pornografi 

Du får inte enligt svensk lag sprida pornografisk bild annat än till person som beställt den.

2.13  Förledande av ungdom 

Du får inte till barn och ungdom sprida meddelande som kan verka förråande eller medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.

2.14  Hemliga uppgifter

Du får inte obehörigen anskaffa, befordra, lämna eller röja militärt hemlig uppgift. Även spridning av andra än militärt hemliga uppgifter kan vara olagligt. Det kan t.ex. handla om säkerhets- och bevakningsåtgärder, nycklar och lösenord, hälso- och sjukvårdsuppgifter, socialtjänstuppgifter, företagshemligheter.

2.15  Stämpling

Du får inte använda DSV-s datorer för att planera eller förbereda brott eller för att försöka förmå andra att begå brott eller genom att erbjuda dig att begå brott åt andra. Observera att här finns ingen gräns som säger att det blir brottsligt först om meddelandet når många mottagare. Däremot är stämpling enligt brottsbalken bara olagligt för vissa grova brott, och bara om den sker med uppsåt. DSV kommer dock att tolka reglerna restriktivt, och kan alltså komma att gå längre i att hindra sådan användning av DSV-s datorer än som förbjuds av svensk lag.

Du får inte använda DSV-s datorer för att sprida recept på narkotika, datavirus eller annan skadegörande programkod, program som tillverkar datavirus, beskrivningar av hur bomber tillverkas, hemliga koder för tillträde till datorsystem, programvaror för att forcera behörighetskontrollsystem och kontonummer.

2.16  Narkotikabrott, häleri

Du får inte använda DSV-s datorer för att utbjuda eller förmedla försäljning av narkotika eller stöldgods.

2.17  Underlåtenhet att avslöja brott

Om du observerar att andra använder datorer för att begå brott, är du skyldig att anmäla det.

2.18  Upphovsrätt

Du får inte sprida kopior av upphovsrättsskyddat verk utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Upphovsrättsskyddat verk kan vara text, bild, datorprogram, t.ex. piratkopior av kommersiell programvara.

2.19  Personregister

Du får inte lägga upp personregister enligt datalagen utan tillstånd av DSV.

2.20  Dataintrång

Du får inte skaffa dig obehörig tillgång till, eller ändra på eller utplåna andras datorlagrade information eller andra nätverksresurser som du inte har rätt till.

3.  Sunets regler för användning av Internet

Enligt Sunets regler får du inte använda Sunet:

a)  för att försöka få tillgång till nätverksresurser som du inte har rätt till,

b)  försöker dölja din nätverksidentitiet utom i sådana fall där sådant beteende är explicit tillåtet,

c)  försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken,

d)  uppenbart slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara),

e)  försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen,

f)  gör intrång i andra användares privatliv,

g)  försöker förolämna eller förnedra andra användare.

4.  DSV-s regler utöver svensk lag

Detta avsnitt ger regler som DSV utfärdat för studerandes användning av DSV-s datorer och som går längre än svensk lag.

Du får inte utan skriftligt tillstånd av institutionen använda datorerna för din egen kommersiella näringsverksamhet.

4.1  Speciella regler för World Wide Web

Den information, som du lägger upp i World Wide Web, ligger kvar på ett mera permanent sätt än det du skriver i e-post, Netnews och konferenssystem. Informationen uppfattas som DSV-s ansikte utåt. Du bör därför extra noga tänka över vad du lägger in där, och inte skriva sådant som kan ge en dålig bild av DSV. Du får överhuvudtaget inte lägga upp pornografiska bilder i World Wide Web.

4.2  Speciella regler för diskussionsgrupper

I diskussionsgrupper (såsom grupper i Usenet News och andra konferenssystem och distributionslistor i e-post) är yttrandefrihet viktig, och därför har du större frihet att där skriva vad du vill. En förutsättning är dock att det du skriver håller sig till ämnet för gruppen. Och givetvis får du inte använda sådana grupper för att skriva något som är olagligt enligt svensk lag. Skriv inte heller så att det du skriver kan uppfattas som något som kommer officiellt från DSV. Du får t.ex. inte sprida lagligen tillåtna pornografiska bilder annat än i de speciella nyhetsgrupper i Usenet News som är till för sådana bilder.

4.3  Anonymitet

Det är tillåtet att sända anonyma meddelanden med hjälp av den finska anonymitetsservern anon.penet.fi. Observera dock att alla reglerna gäller även för det du sänder via denna anonymitetsserver, att servern lagrar information om vem som verkligen skrivit anonyma meddelanden, och att servern när polisen så begär det lämnar ut dessa uppgifter till polisen.

Det är inte tillåtet att sända anonyma eller pseudonyma meddelanden på annat sätt.

4.4  Reklam och annonsering 

För reklam och annonsering finns både speciell lagstiftning i Sverige och konventioner om vad som tillåts, som växlar mellan olika grupper och medier. I vissa grupper tillåts överhuvudtaget inte reklam. Ta reda på vilka konventioner som gäller i den grupp du avser delta i, innan du sänder reklam till gruppen. Sänd aldrig reklam och annonsering annat än till grupper där ämnet passar för vad reklamen handlar om.

5.  Etiska råd för användning av DSV-s datorer

Liksom vid all annan mänsklig samvaro behövs vissa etiska principer för hur man kommunicerar via datorer. Nya dator-användare är inte alltid vana vid det här mediet, och kan därför ha nytta av en sammanställning av det viktigaste man bör tänka på.

Ifråga om etik finns ju inte alltid något absolut rätt och fel, och det kan finnas skäl där det är motiverat att bryta mot dessa etiska råd. De här råden kommer säkert att ändras. DSV kommer att samråda med D.I.S.K. (föreningen för de studerande vid DSV) vid utformning och ändringar av dessa råd.

6.1  Du vet inte vem som får läsa det

Du kan aldrig vara riktigt säker på vem som får läsa det du skriver. Dina meddelanden kan sändas vidare av dem som läser dem. Någon journalist kanske får tag i det du skrivit och citerar det i en tidning. Sänd inte och gör inte tillgänglig information, som du inte också skulle vilja stå för t.ex. om du talade vid ett offentlig möte eller skrev det i en tidning.

6.2  Att vara arg

Om du blir arg över något du läser: Vänta gärna en natt innan du svarar. Inlägg skrivna i affekt kan du annars ångra efteråt.Det är en av de stora fördelarna med elektronisk post, Usenet News och konferenssystem att man inte är tvungen att svara omedelbart.

6.3  Att skriva om andra människor

 Var försiktig med vad du skriver om andra människor. Skriv inga negativa omdömen om dem. Lång erfarenhet har visat att datorer inte är något lämpligt medium för att yttra sig negativt eller skvallra om andra människor.

6.4  Att vara ironisk

 Erfarenheten lär oss att folk lätt missuppfattar skämt, sarkasm och ironi när det skrivs i datorer. Var försiktig med ironi, folk kan tro att du menar allvar. Det har därför vuxit fram en konvention, att man markerar det man skriver ironiskt eller på skämt med ett särskilt ironitecken, ":-)".

6.5  Att skriva kortfattat, tydligt och klart

Skriv gärna kortfattat, tydligt och klart, och undvik stavfel. Men var tolerant mot andras stavfel. Och om du vill klaga på stavning och sånt gör det i ett personligt brev till vederbörande, inte i ett inlägg som hela mötet får läsa.

6.6  Att sända vidare 

Sänd inte meddelanden som du får som e-post eller i slutna möten vidare till öppna möten utan författarens samtycke.

6.7  Att boka tid

Om du skall använda datorn för att boka tid för ett sammanträde med en grupp personer, gör så här: Välj ut ett antal olika lämpliga dagar, och sänd ett brev till alla gruppdeltagarna och be dem att ange vilken av dessa dagar som passar dem.

6.8  Att starta möten 

Om du vill starta ett möte i konferenssystem på DSV-s datorer, bör du i allmänhet skriva ett brev till den som administrerar systemet och be dem starta mötet åt dig. Det är lätt att göra fel när man startar ett möte och då skapa oreda i databasen. Berätta i brevet om ämnet för mötet och vilka som skall få gå med i det. Kolla först om det inte redan finns ett möte med ungefär samma ämne.

Vi hoppas att du själv känner ett ansvar för vad du tar upp, och undviker möten med ämnen som kan skada universitetets rykte.

6.9  Att vara mötesorganisatör

 Många konferenssystem fungerar så att några speciella personer är organisatörer (ordförande, moderatorer) för möten i systemen. Ofta blir den som startar ett möte dess förste organisatör. Organisatören har ett speciellt ansvar för sitt möte. Han/hon kan föra diskussionen vidare genom sammanfattningar och att ta upp frågor till diskussion i mötet. Du bör som organisatör följa upp att mötet följer dessa anvisningar. Du har i vissa system möjlighet att flytta bort inlägg som inte hör till ämnet för mötet. Dessa möjligheter bör givetvis användas med försiktighet, men det är alla skäl att använda möjligheten om någon uppenbarligen missbrukar systemet.