DATAINSPEKTIONEN Kaj Laerum
Tel. 08/657 61 19

Datum
1998-11-26

Dnr
4701-98

Jacob Palme
Skeppargatan 73 115 30 Stockholm

Datainspektionen har den 23 november 1998 mottagit en skrivelse från Er angående bibliotekens register som finns på Internet.

Datainspektionen har i beslut den 5 juli 1983 konstaterat att regeringen uppdragit åt Kungliga biblioteket att föra personregistret "LIBRIS COR" och att regeringen bestämt ändamålet med registret. Regeringen har vidare i beslut den 21 november 1996 uppdragit åt Kungliga biblioteket att ansvara för utveckling och drift av ett nationellt bibliotekssystem baserat på modern informationsteknik och som utgår från LIBRIS. Systemet skall, enligt beslutet, bl.a. medge internationell sökning samt kunna användas av skolan och allmänheten via Internet.

Av regeringens beslut framgår vidare att målsättningen är att LIBRIS skall utvecklas till en nationell och allmän informationsresurs och att landets biblioteks-system skall integreras så att nationens biblioteks och informationssystem kan utnyttjas bättre av medborgarna oavsett bostadsort och utan kostnad för den enskilde.

Många bibliotek har redan integrerats i LIBRIS. En del andra bibliotek står alltjämt utanför LIBRIS men arbetet med att få in deras bokkataloger i LIBRIS pågår. Vad gäller Göteborgs stadsbibliotek beräknas bibliotekets bokkatalog kunna tas in i LIBRIS under 1999.

Datainspektionen avser inte att - utover besvarandet av Er skrivelse - vidtaga någon ytterligare åtgärd.

 


Ulf Widebäck

 

Kaj Laerum

 

 

Datainspektionen Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon:
08-657 61 00 Telefax:
08-652 86 52

e-post:
datainspektionen@din.se Hemsida:
http://www.din.se

 

[CONVERTED BY MYRMIDON]

Tidigare brev i denna brevväxling