Användning av
datorstödda konferenssystem
för distansundervisning

Första versionen publicerad: Maj 1994.
Senast ändrad: 6 Maj 1997 av
Jacob Palme
E-post:
jpalme@dsv.su.se
vid
Institutionen för Data- och Systemvetenskap
Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan

Sammanfattning:

Icke-samtidiga datorstödda konferenssystem är hjälpmedel för utbyte av information mellan människor med hjälp av datorer. Användarna lämnar skriftliga bidrag, som lagras och kan läsas av andra användare vid den tidpunkt som passar dem bäst. Denna typ av system kan användas för distansundervisning på många sätt. För sådan undervisning, där ett viktigt mål är att lära eleverna att tänka, resonera och formulera sig skriftligt om ett ämne, kan hela kursen ske genom konferenssystem, med olika grupper i systemet för olika uppgifter, för frågor till läraren o.s.v. Vid kurser som ges via distansundervisning, t.ex. via videoföreläsningar, kan konferenssystem användas för diskussion av ämnet mellan elever och med läraren efter föreläsningarna. Erfarenheter visar att denna form av undervisning ökar möjligheten att delta för invandrare, som behöver mera tid för att tänka när de skall formulera sig. Vissa funktioner i ett konferenssystem kan göra programvaran mera lämplig för distansundervisning. En kontroversiell fråga är i hur hög grad som denna typ av kurser behöver detaljstyras av läraren. Mera information i hemmasidan om
datorstödda konferenssystem för distansundervisning vid DSV.

1. Datorstödda konferenssystem

Beteckningen "Datorstödda konferenssystem" används något oegentligt för sådana system för datorförmedlad kommunikation som används för olika tid/olika plats-kommunikation genom utbyte av meddelanden. De ingår i en grupp av datorsystem som ofta kallas gruppvara, Computer-Mediated Communication (CMC) eller Computer Supported Cooperative Work (CSCW)).

Några centrala funktioner som ofta finns i sådana system är:

2. Distansundervisning

Med distansundervisning menas undervisning som inte kräver att alla kursdeltagarna samlas på samma plats, men som ändå innefattar möjlighet till interaktion både mellan kursdeltagarna och mellan kursdeltagarna och läraren. Med denna definition räknas alltså inte läsning av läroböcker i begreppet distansundervisning. Korrespondenskurser, där eleverna kan kommunicera med läraren men inte sinsemellan, innebär en begränsad form av distansundervisning.

3. Samma tid -- Olika tid

En viktig klassificering av olika system för datorstödd gruppkommunikation (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) är i dimensionerna "Samma tid -- olika tid" och "Samma plats -- olika plats" [Johansen 1988]. Denna klassificering kan applicerad på undervisning ge följande bild:

Samma tid

Olika tid

Samma plats

Katederundervisning

Bibliotek

Olika plats

Video, Audio + gemensamma arbetsareor

Hemläxor, databaser, datorlagrade lektioner, e-post, datorstödda konferenssystem

Distansundervisning kan bedrivas så att alla elever följer kursen samtidigt, t.ex. via TV, video eller ljud i kombination med att samma datorskärmbild visas för elever på olika ställen. Det senare kallas ofta för "Gemensamma arbetsareor" (eng. "Shared workspaces") eller audiografik. Skall man samtidigt erbjuda interaktivitet, samlas vanligen lärare och elever på ett fåtal platser, oftast bara två platser, men det förekommer system som erbjuder interaktivitet mellan flera platser. Det är dock än så länge ovanligt med interaktivitet vid samma-tid-distansundervisning där eleverna kan ta del av kursen hemma eller vid sidan av arbetet på sin ordinarie arbetsplats.

Det är viktigt att observera att "olika tid" har speciella egenskaper som gör detta arbetssätt speciellt lämpad för distansutbildning. Fördelen med "olika tid" är att det ger eleven större frihet att anpassa tiden efter sina behov. Eleven kan således läsa om det han/hon inte förstår flera gånger, eleven kan ägna mycket tid åt vissa arbetsuppgifter och mindre tid åt andra. Vissa elever kan läsa olika slag av kompletteringskurser, alltefter vars och ens behov.

Samtidigt minskar lärarens kontroll över eleverna vid "olika tid"-undervisning, vilket enligt vissa pedagoger leder till behov av att lägga in mekanismer för att öka lärarens kontroll i systemen, bl.a. för att undvika att en del elever halkar efter [Hiltz 1992].

En annan viktig egenskap hos "olika tid" är att vid sådan undervisning där eleven själv skall vara aktiv och producera något, så får varje elev mera tid att ge information. Skall alla elever i en klass med 25 elever öva sig att hålla föredrag, får varje eleven bara tala i 4 % av tiden. Skall alla elever skriva, men bara läraren läsa, kan eleven skriva hela 100 % av tiden. Skall ala elever skriva något, som alla andra elever skall läsa, får varje elev skriva 25 % av tiden (detta eftersom det tar ca 8 ggr så lång tid att skriva något som att läsa det). Detta innebär att "olika tid" är speciellt fördelaktigt vid undervisning där träning i att själv tänka och yttra sig om ämnet är en viktig del av kursens mål.

Figuren ovan visar hur stor andel av användningen av Internet (antal sända paket) i januari 1994 utgjordes av "samma tid" och "olika tid". Som framgår av bilden används "olika tid" mer än 30 ggr mer än "samma tid". Det kan vara tänkvärt när man överväger användning av datorstöd för undervisning i "samma tid" resp. "olika tid".

4. Konferenssystem för distansundervisning

Det kan ofta vara en stor fördel om eleven kan delta i kursen hemifrån eller från sin ordinarie arbetsplats, speciellt för dem som studerar vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det sparar mycket tid för eleven och man sparar också in lokalkostnader. Dessa kostnadsbesparingar gör att sådan distansundervisning ofta är betydligt billigare än vanlig lektionssalsundervisning, trots kostnaderna för datorutrustning och datornät.

Användning av datorstödda konferenssystem gör det möjligt att ha interaktivitet både mellan elever och lärare, och elever sinsemellan, trots att varje elev deltar hemifrån eller från sitt ordinarie arbete. Interaktiviteten kan organiseras i olika grupperingar på det sätt som bäst passar för en viss kurs. Alla behöver inte ens delta vid samma tidpunkt.

Datorstödda konferenssystem kombineras ofta med TV eller video. TV och video används då för enkelriktad undervisning (jämför utbildningsradion) medan konferenssystemen används för dubbelriktad kommunikation.

En annan fördel med användning av konferenssystem är att eleverna tränas i att formulera sig skriftligt om kursens ämne, och en sådan träning är ofta ett viktigt mål för undervisningen.

5. Former för användning av konferenssystem

Konferenssystem erbjuder stor flexibilitet i olika slag av kommunikation. Det är t.ex. möjligt med:

6. Funktioner för att stödja distansundervisning

Vanliga konferenssystem utan specialfunktioner kan ofta användas för distansundervisning, men det är en fördel om konferenssystemet har speciella funktioner just för distansundervisning.

Viktiga funktioner för distansundervisning är stöd för:

7. Erfarenhet av sådan undervisning

Det finns inte mycket svensk erfarenhet än så länge av användning av konferenssystem för distansundervisning. De som kommit längst med att utveckla tekniken för användning av konferenssystem för distansundervisning är New Jersey Institute of Technology, där Roxanne Hiltz och Murray Turoff utfört ett pionjärarbete inom området. De har utvecklat en speciell variant av konferenssystemet EIES 2 just för distansundervisning under namnet "The virtual classroom" [Hiltz 1992].

Andra ställen där man använt sig av konferenssystem vid distansundervisning är vid The Open University i Storbritannien, vid Europace i Paris och vid Jydsk Åpen Universitet i Danmark.

Några erfarenheter är:

8. Villkor för framgång

Här är några viktiga villkor, enligt [Hiltz 1992], för att distansundervisning med konferenssystem skall bli framgångsrikt:

9. Referenser

Berge, Zane L. & Collins, Mauri 1992: Computer conferencing and online education. The Arachnet Electronic Journal on Virtual Culture, May 20, 1993, Vol. 1, Issue 3. (Available via anonymous FTP from byrd.mu.wvnet.edu, cd /pub/ejvc, get BERGE.V1N3.)

Gore, Al 1991: Infrastructure for the global village. Scientific American, September 1992, 150-153.

Harasim, L. M. 1987: Teaching and learning on-line: Issues in computer-mediated graduate courses. Canadian journal for educational communication, 16(2); 117-35.

Harasim, L. M. 1990 (ed): Online Education, Perspectives on a New Environment, NY. Praeger Publishing.

Hiltz 1986: The "virtual classroom": Using computer-mediated communication for university teaching. Journal of communication, 36(2), 95-104.

Hiltz 1990: Collaborative Learning: The Virtual Classroom Approach. By S.R. Hiltz, T.H.E (Technological Horizons in Education) Journal, Volume 17, No. 10, June 1990, pp 59-65.

Hiltz 1992: Constructing and evaluating a virtual classroom. In Contexts of Computer-Mediated Communication. Harvester Wheatsheaf, 1992, Lea, Martin (ed).

Hiltz 1993: The virtual classroom: Learning Without Limits via Computer Networks, by Starr Rxanne Hiltz. Ablex Publishing
94-06-22ISBN: 0-89391-928-4.

Hiltz, S.R. and Turoff, M., 1993: Video plus virtual classroom for distance education: Experience with graduate courses, by S.R. Hiltz and M. Turoff, Distance Education in DoD, National Defense University, February 11th and 12th, 1993.

Jansson, Kent 1995: Specialfunktioner i konferenssystem för att stödja distansundervisning, på URL: http://dsv.su.se/jpalme/kent-speciella-funkt.html

Johansen, Robert 1988: Groupware - Computer Support for Business Teams. The free press, Macmillan Inc., New York.

Kaye 1992: Collaborative Learning through Computer Conferencing: The Najaden papers. Heidelberg, Springer-Verlag, 1992, edited by Anothone R. Kaye.

Lintunen, Tarja 1994: Speciella funktioner i CMC-system för att stödja distansundervisning, på URL: http://dsv.su.se/jpalme/tarja-speciella-funkt.html

Mason & Kaye 1990: Mindweave - Communication, Computers and Distance Education, edited by R. Mason and A. Kaye, Pergamon Press 1990.

Palme, Jacob 1984: Experience with the use of the COM Computer Conferencing System. QZ UniversitetsData report C10166E. Reprinted 1984 and 1993. Available from the department for computer and systems sciences, Stockholm University.

Palme, Jacob 1985: Data Base Structure in PortaCOM. In Byte Magazine, December 1985.

Palme, Jacob och Tholerus, Torgny 1992 : SuperKOM - design considerations for a distributed, highly structured computer conferencing system, by J. Palme and T. Tholerus, in Computer Communications, vol. 15, no. 8, october 1992 pp 509-518.

Palme, Jacob 1993: Standards for asynchronous group communication. In Computer communications, vol. 16, no. 9, september 1993 pp 532-538.

Shedletsky, Leonard 1993: Minding Computer-Mediated Communication: CMC as Experimental Learning.

Waggoner, M.D. 1992: Empowering networks: Computer conferencing in education. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.