Specialfunktioner i konferenssystem för att stödja distansundervisning

Av Kent Jansson
Maj 1995
E-post: kent.jansson@data.telia.se.
vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap
Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan

Mera information i hemma-sidan om
datorstödda konferenssystem för distansundervisning vid DSV.

Inledning

Den traditionella modellen för distanskurser, brevkursen där eleven får ett teoriavsnitt samt ett antal uppgifter att lösa, är ganska enkel att genomföra, även med elektronisk post. Dialogen är en tvåvägsdialog mellan läraren och eleven. Vill man utveckla distansundervisnigen i en riktning som dessutom försöker ta till vara klassundervisningens fördelar, till exempel att eleverna lär av varandra genom att lösa problem i samarbete, kan ett elektroniskt konferenssystem vara ett medel för att uppnå detta.

Ett datorstött konferenssystem, i sin enklaste utformning, kan ses som ett system för elektronisk post med ett antal öppna brevlådor åtkomliga för alla. En brevlåda för varje konferens/möte/aktivitet/ämne. Ett möte i ett konferenssystem kan användas för att efterlikna en klassrumssituation vid distansundervisning. Ett inlägg i en konferens, som kan läsas och kommenteras av övriga deltagare kan jämföras med ett yttrande i lektionssalen.

Konferenssystem kan användas som komplement i en distanskurs, som bedrivs via till exempel video, i form av en elektronisk anslagstavla där eleverna kan diskutera med varandra och läraren. Det är även möjligt att ge fullständiga kurser i ett konferenssystem. För att göra konferenssystemet mera lämpligt kan man komplettera programvaran med speciella funktioner. Speciellt torde funktioner som underlättar administration och kontroll av obligatoriska kursmoment vara värdefulla.

I denna studie redovisas erfarenheter från deltagande i undervisning i två olika system. Först ett system med specialfunktioner det Virtuella Klassrummet (Virtual Classroom(TM) (VC)[1]), utvecklat vid New Jersey Institute of Technology (NJIT) och installerat i konferenssystemet EIES 2. Sedan ett konferenssystem utan specialfunktioner, (FirstClass(TM) (FC)[2]). Undersökningen är gjord med syfte att identifiera funktioner som kan underlätta användandet av konferenssystem i distansundervisning. Faktainsamlandet har genomförts som en sidoaktivitet till ett aktivt deltagande i kurser inom de båda nämnda systemen. Av naturliga skäl blir då huvudperspektivet elevens. Perspektivet påverkas också i viss mån av denne elevs tidigare erfarenheter.

De specialfunktioner som redovisas kan förmodligen även i vissa fall vara intressanta i ett generellt konferenssystem och i andra sammanhang. Till exempel aktivitetstyper som sekvens, reservering och fråga-svar, borde vara användbara i system där man arbetar med arbetsrutiner (workflows).

Redovisning av behov och funktioner

De funktioner som redovisas här uppfyller olika behov. Dessa behov varierar beroende på vilken roll den aktuella intressenten har i undervisningen. Därför inleds redovisningen av funktioner med en sammanställning av en del av de behov som kan tänkas ligga bakom funktionerna.

Därefter följer en redovisning av funktioner, som bedöms vara användbara i ett undervisningssystem. Redovisningen är uppdelad på tre huvudavsnitt: användargränssnitt, funktioner i konferenssystemen samt specialfunktioner. Gränsen mellan dessa avsnitt är flytande. Om man ser VC som mängden specialfunktioner kommer undervisningssystemets kvalitet variera beroende på vilket konferenssystem man implementerar VC i.

De flesta funktionerna är observerade i de båda använda systemen (VC och FC), vissa är hämtade från litteraturen. Dessutom finns några tänkbara funktioner, som skulle kunna vara nyttiga i undervisningssammanhang men som inte verkar finnas i de studerade systemen.

Behov uppdelat på användarkategori

lärare         elev         klass         

* Administration av  * Följa en kurs    * Följa en kurs    
kurser         (eller flera)                

* Överblick över    * Överblick över   * Kunna se andras   
pågående, kommande   status på       inlägg i olika ämnen  
och avslutade kurser  obligatoriska                
            aktiviteter                 

* Lägga upp kurser   * Utföra kursmoment  * Forum för allmän   
med olika typer av              diskussion       
aktiviteter                             

* Se vem som har    * Möjlighet till   * Forum för      
svarat och inte    enskild disk. med   diskussion om     
svarat         lärare/ annan elev  handhav. frågor    

* Möjlighet att    * Möjlighet till               
styra elevers insyn  grupparbete                 
i varandras svar                          

* Möjlighet att ge   * Möjlighet till               
tentamen        anonyma inlägg                

Funktioner uppdelade på systemområde

Användargränssnitt

Användargränssnittet är viktigt genom att det svarar för det första intrycket vid kontakt med systemet. Viktiga faktorer är att det är lätt att komma igång och att det finns en bra hjälpfunktion.

En vanlig metod för att underlätta igångsättandet är att låta systemet visa ett bildspel som visar gången i arbetet. Sedan kan användaren lotsas till olika funktioner med hjälp av till exempel menyer, fasta sekvenser av bilder eller så kallade agenter.

En bra hjälpfunktion utmärks av att den är lättåtkomlig och väl avgränsad. När man pekar på ett begrepp man vill ha förklarat bör hjälptexten vara så nära det aktuella ämnesområdet som möjligt. Mer generell eller fördjupad information bör kunna begäras fram om så önskas.

Efter att ha konstaterat vikten av en bra start återstår att konstatera att för att systemet skall upplevas som användarvänligt på sikt gäller att det, oavsett gränssnitt, är lättanvänt för den vane användaren, vilket innebär att systemet fyller sin uppgift snabbt och effektivt. Den som behärskar systemet upplever ofta nybörjarhjälpmedlen som störande, så de bör kunna slås av.

Grafiskt eller teckenbaserat gränssnitt

Av de två studerade systemen hade FC grafiskt gränssnitt (fönsterteknik) och VC teckenbaserat (terminalemulering, VT100). I det fönsterbaserade gränssnittet kan man ha flera möten öppna samtidigt och man kan till exempel ha ett inlägg som man skall besvara i ett fönster på sidan om det fönster där man skriver svaret. I det bildskärmsorienterade gränssnittet öppnar man ett möte i taget. Byte av möte sker med hjälp av kommando eller via menyer.

Skillnaden mellan de två typerna är inte så stor, särskilt när man fått vana vid att använda systemet. Friheten i fönstersystemet kräver en viss disciplin annars blir det lätt rörigt, ungefär som på ett vanligt skrivbord. Det går fort att byta fönster och man kan välja hur de skall visas, sida vid sida, överlappande med mera. Även i det terminalbaserade systemet går det relativt fort att byta möte. Dock är systemet något mera styrande genom att det ställer högre krav på att man gör saker i en viss ordning. VC är konstruerat så att användaren lotsas till konferenser med olästa inlägg.

Överblicken i FC åstadkoms genom att varje konferens representeras av en `mapp-ikon'. Konferensen kan delas in i ämnesområden med nya mappar och mappar i mappar i en hierarkisk ordning. En flagga invid mappen symboliserar olästa inlägg. I VC möts användaren av en lista på de konferenser han är registrerad i, samt hur många väntande brev det finns i respektive möte.

Ett system som anpassas för olika miljöer bör utformas så att det följer standard i respektive miljö. FC:s Mac-utseende kan förefalla pittoreskt i Windows-miljö men kan upplevas som störande av vissa användare.

Konferensfunktioner

Funktioner som tillhör konferenssystemens basfunktionalitet.

Avisering

Systemet signalerar händelser som berör användaren, direkt eller indirekt.

FC signalerar olästa meddelanden med en flagga invid meddelandet och även vid mappen. Personligt adresserade meddelanden hamnar i FC-användarens mailbox.

VC har en särskild konferens (Notifications), som man hamnar i först om man låter systemet lotsa. Där hänvisas till alla händelser som berör den aktuella användaren, personliga brev, om någon har läst eller kommenterat inlägg och även olika typer av allmän information, som bedöms vara av intresse för deltagarna.

Troligtvis finns det en funktion i EIES som tillåter en användare med viss behörighet att sätta parametern `aviseras i Notification' på ett inlägg. Notifications ger användaren en snabb överblick, särskilt om hon deltar i flera möten. Från Notifications kan sedan användaren välja det mest intressanta eller låta sig lotsas av systemet

Behandling av lästa inlägg

Hur systemet hanterar ett inlägg som användaren har läst.

FC tar bort flaggan och låter inlägget ligga kvar.

I VC flyttas lästa inlägg till en särskild avdelning inom konferensen, som nås med kommandot `Accepted'.

VC:s modell kan vara bra om det är väldigt många inlägg. Å andra sidan fungerar FC:s modell med flagga på olästa också bra, åtminstone om det går snabbt att scanna i inläggen.

Sortering av inlägg

Olika möjligheter för användaren att välja presentationsordning på inläggen.

I FC kan inläggen sorteras på olika begrepp: tid, titel (ämne) med mera.

Inläggen i VC är numrerade i en hierarkisk ordning. Om basinlägget har nummer N så får kommentarer till N nummer N.N, och kommentarer till N.N får nummer N.N.N och så vidare. I VC finns inga ytterligare sorteringsmöjligheter.

Åtkomst av inlägg

Funktioner som underlättar läsning.

FC har en knappsats där man bland annat kan välja `nästa olästa' och därefter välja knappen `svar på detta'.

VC har funktionen `Thread' med vars hjälp man kan låta systemet presentera en lista med alla inlägg med anknytning till ett visst inlägg.

Den funktionen är säkert mycket användbar för läraren som skall bedöma resultatet av en aktivitet.

Antag att vi har en aktivitet A, som består av en `föreläsning' med tillhörande frågor. Eleverna svarar på frågorna som kommentar till A. När läraren skall `rätta' aktiviteten gör han `Thread A' och systemet presenterar en lista med A och alla svar till A samt eventuella följddiskussioner mellan elever och/eller lärare. Därmed kan läraren koncentrera sig på A utan att behöva hoppa förbi, i sammanhanget, ovidkommande inlägg.

Meddelande-typer

Möjlighet göra inlägg av olika typ.

Man kan skilja mellan enskilda meddelanden, riktade till en eller flera namngivna personer, och allmänna meddelanden, riktade till ett möte.

FC har en meny där man kan specificera olika slag av meddelanden. Till exempel fråga, typen framgår i listan av inlägg med en särskild ikon.

Den här typen av signal underlättar för läsaren när han skall prioritera bland olästa inlägg och även om han letar efter ett visst meddelande. I ett undervisningssystem kunde man använda sig av speciella typer relaterade till undervisningssituationen. Till exempel `Allmän info', `Obligatorisk uppgift' eller `Tillrättavisning'.

Avsändare

Möjlighet att välja om avsändaren skall synas i meddelandet.

I VC kan man använda täcknamn eller vara anonym. Hiltz framhåller fördelen med detta till exempel vid deltagande i rollspel eller i diskussioner i känsliga ämnen där man kan dölja sin blyghet genom att framträda anonymt. Ett annat exempel på utnyttjande av täcknamn är att man kan låta någon person uppträda som provokatör för att stimulera en debatt.

Bifoga fil

Möjlighet att bifoga en fil till ett meddelande så man kan använda det ordbehandlingsprogram man är van vid och även sända bild, ljud eller exekverbar programkod.

Specialfunktioner för undervisning

Särskilda funktioner som kan underlätta administration av kurser samt undervisning och deltagande i distansundervisning.

Roller

I VC finns roller som moderator/lärare och elev. Möjligheten att definiera olika roller är en användbar funktion, särskilt om man kan modellera roller efter behov med hjälp av en lista med tillgängliga egenskaper.

Roll-parametrar

Egenskaper som kan knytas till en roll.

Behörighets-profil

Rollens behörighet att utföra respektive aktivitet.

Aktiviteter

Olika typer av kurser kräver olika typer av aktiviteter. Likväl som rollerna bör kunna modelleras bör man kunna specificera aktiviteter efter behov.

Aktivitets-parametrar

Egenskaper som kan knytas till en aktivitet.

Fråga-svar

Typisk `brevkurs'-aktivitet. Läraren gör ett inlägg i form av en föreläsning avslutat med en uppsättning uppgifter att lösa. Systemet håller reda på vilka som svarat.

I andra sammanhang kan man tänka sig `fråga-svars'-aktiviteten som användbar vid till exempel ett remissförfarande.

Tidsgräns

Aktiviteten kan göras mottaglig för svar till en viss tidpunkt, sedan stängs den Tidsgränsen kan också vara relativ. Det vill säga ett svar måste lämnas inom en viss tid från det man öppnat aktiviteten.

Påminnelse

I kombination med tidsgräns kan systemet bidraga med en signal till läraren om vilka som inte svarat samt signal till de elever som inte har svarat.

Skydda inlägg från insyn

En spärr som gör att eleven inte får tillgång till övriga svar förrän han svarat själv, eller en tidsbestämd spärr om svaren skall skyddas till exempel till efter ett prov. Det är även tänkbart att vissa inlägg aldrig visas.

Frågetombola

En annan variant på att försvåra fusk Efter genomgången teoridel kan eleven begära fram frågor som systemet drar slumpmässigt ur en frågebank.

Maskinell rättning

Frågor som inte kräver alltför komplicerade svar kan med fördel behandlas maskinellt. Genom att utnyttja denna funktion kan man bygga in kontrollpunkter i form av skrivningar. Genom att rättningen sker maskinellt sparar man på lärarresurser.

Sekvens

Läraren vill att eleven skall utföra en serie uppgifter i en bestämd ordning. Till exempel varvade teori- och praktikuppgifter. Innan eleven får tillgång till praktikuppgiften måste han ha godkänt på teoriprovet (se även maskinell rättning).

Reservation

Möjlighet att välja en uppgift från en lista med uppgifter. Systemet håller reda vilka uppgifter som är lediga och vilka som är valda, vem som valt vad och när uppgiften valdes.

Reservation kan även användas till andra typer av bokning av begränsade resurser. Till exempel tid för handledning eller tillgång till viss utrustning.

Delkonferens

Systemet bör tillåta elever att öppna egna (del)konferenser för grupparbete. Gruppledarrollen bestämmer konferensens karaktär. Öppen - sluten, vilka som deltager, typ av aktiviteter. Resultatet av grupparbetet kan sedan redovisas som ett inlägg i kurs-konferensen.

Tentamen

Distanstentamen kan vara knepigt ur fusksynpunkt, elever kan ju till exempel skicka elektronisk post till varandra. Trots problemen bör funktionen finnas i systemet.

Enkät

Funktionen tentamen, som i grunden är ett frågeformulär, kan användas till andra ändamål. Till exempel kursutvärdering eller som en kursaktivitet i form av en enkätundersökning.

Nyckelord

Varje inlägg kan åsättas ett antal nyckelord, som sedan kan användas vid listning av inlägg av en viss typ. `Lista aktiviteter' nedan är troligen ett specialfall av den funktionen i EIES.

Lista aktiviteter

En funktion som listar obligatoriska aktiviteter underlättar för elever, men kanske främst för läraren, att skilja dessa aktiviteter från övriga inlägg.

En sådan lista ger en överblick över elevens aktuella status om typ av aktivitet, aktivitetens status och om eleven svarat.

En elev kan endast titta på sin egen aktivitetslista, läraren har givetvis tillgång till varje elevs lista.

Ytterligare möjligheter som kan vara till nytta för lärare är:

Omröstning

En `fråga-svar'-aktivitet där systemet håller reda på vilka som svarat och aktuell ställning i omröstningen.

Betygsbok

Resultatet av varje aktivitet kan kontinuerligt redovisas i elevens betygsbok. Andra uppgifter kan vara medelvärde, klassens medelvärde, klassens högsta och lägsta värde och betygsskala. Kan även kombineras med aktivitetslistan, om man endast vill redovisa godkänd/underkänd.

Slutsats

En uppsättning specialfunktioner kombinerat med ett tilltalande användargränssnitt och ett kraftfullt konferenssystem i botten formar ett system, som förefaller vara ytterst användbart inom distansundervisning, men även som komplement till traditionell klassrumsundervisning. Systemet kan med fördel utnyttjas av lärare för att effektivisera administrationen av inlämningsuppgifteruppgifter och dylikt. Funktionerna för att lista aktiviteter är typiska funktioner som är användbara för lärare.

Grunden i konceptet utgörs av begreppen `roller' och `aktiviteter'. Undervisningsfunktionerna kan ses som baskomponenter i ett programspråk med vilket man kan komponera kurser. Roller skapas genom att man definierar vilka befogenheter rollen skall ha i ett visst sammanhang. Aktiviteter skapas genom att man sätter parametrar för typ, åtkomstregler, giltighetstid och dylikt.

Ett konferenssystem som är `programmerbart' med hjälpa av aktivitetstyper och andra parametrar blir naturligtvis även mer användbart för andra ändamål än utbildning. Jämför med ett orbehandlingsprogram där man kan skapa mallar, skräddarsydda för olika behov.

Vid en jämförelse mellan VC och FC framstår det förra som betydligt kraftfullare tack vare sina många finesser.

Referenser

Hiltz, 1993 The virtual classroom: Learning without limits via computer networks, by Starr Roxanne Hiltz, Ablex publishing 94-06-22ISBN: 0-89391-928-4

Hiltz, 1992 Constructing and evaluating a virtual classroom, In Context of Computer- Mediated-Communication, Harvester Weatsheaf, 1992, Lea, Martin (ed).

Palme, 1995 Användning av datorstödda konferenssystem för distansundervisning av Jacob Palme, Inst. för Data- och Systemvetenskap, SU/KTH, 950309.

Gruppvaru-Experterna, 1994 FirstClass: Ett gruppkommunikationssystem i världsklass, GruppvaruExperterna i Sverige AB, 13 mars 1994.