Kapitel 6

Två viktiga former av samhällsvetenskaplig förklaring

Föllesdal Dagfinn, Wallöe Lars & Jon Elster
- Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi

Kapitlet består av två delar. Den första handlar om rationalitet och den andra om dialektik

Rationalitet

Rationalitet innebär i sin formella form att välja det bästa av de föreliggande alternativen (s 223). Men vad betyder det egentligen? Varför väljer vi inte alltid det alternativ som är bäst för oss? Författarna räknar upp tre anledningar.

·        Det finns inget givet bästa alternativ då alternativen kan vara beroende på vilka val andra personer gör

·        Det finns ett bästa alternativ men vi väljer ett annat på grund av viljesvaghet. Ett exempel på viljesvaghet är rökaren som trots att han vet att det bästa alternativet vore att inte röka ändå tänder en ny cigarett.

·        Det finns flera bästa alternativ vilket tvingar oss att välja det optimala alternativet, det vill säga det alternativ som verkar tillräckligt bra. 

De tre ovanstående punkterna är alltså exempel på situationer när människan inte handlar rationellt. Föllesdal och hans kollegor argumenterar sedan i kapitlet om att ovanstående situationer visst kan vara rationella beroende på hur man ser det. 

I exemplet med rökaren och hans cigarett finns svaret att finna i ändamåls- och orsaksförklaringar. Här är orsaksförklaringen mycket starkare då handlingen är en impulshandling. När handlingen inte är en impuls utan betydligt mer planerad krävs det en förklaring på varför de irrationella skälen är starkare. Föllesdal med kollegor menar här på att det beror på att det är svårt att bryta traditioner och rutiner (s 225). Därför strävar man efter en förklaring som framställer alternativet som mest förnuftigt och rimligt. Att rökaren tar en till cigarett är också i de flesta fall det rimligaste alternativet. Man bör tänka efter en extra gång innan man påstår att ett beteende är irrationellt.

I situationer när det inte finns ett bästa alternativ bygger antagandet på att människan endast tänker på sig själv och därför inte kan agera rationellt i sådana situationer. Om vi istället antar att vi styrs av andra motiv än egenintresse så kan vi ända säga att det går att handla rationellt. Till exempel välja det alternativ som är bästa för de flesta (s 227).

Är det möjligt att handla i andra intressen än det egna är en fråga som då dyker upp. Ja det går, hävdar forskarna och det kallas ett altruistiskt beteende. Det innebär att man agerar på ett sätt som är till fördel för andra men på bekostnad av en själv, alltså inte i det egna intresset (s 228). Biologerna säger att beteendet existerar med hjälp av teorin om det naturliga urvalet och samhällsforskarna förklarar det med att människor etablerar stabila förbindelser med andra och gör sådant som de anser är moraliskt rätt.

När vi tvingas välja det optimala alternativet använder vi vårt omdöme och våra tidigare erfarenheter när vi bedömer alternativen och skaffar oss en uppfattning om situationen. Vi litar på auktoriteter och sådana personer vi bedömer ha en bra omdömesförmåga. Har man ingen tidigare erfarenhet i den givna situationen kommer valet endast att bli tillräckligt bra och därför sakna rationell grund. Ytterligare en aspekt måste vägas in och det är våra önskningar. Om vi samlat in information om en given situation och vi har tidigare erfarenheter av just den situationen, så finns det ändå en aspekt som kan göra valet irrationellt och det är vad vi önskar ska vara det bästa alternativet. Här ligger ytterligare ett problem, är önskningen kommen ur ett självständigt övervägande eller är den en produkt av konformism (s 233). Det är orsaken till önskningen som avgör om den är rationell eller inte. En önskning baserad på vad vi tror att andra tycker är inte rationell medan en som är grundad på självständigt tänkande är det. Så frågan blir i grund och botten en fråga om huruvida människan har en fri vilja eller inte. Om vi tror på att hon har det kan vi också tro på den rationella människan (s 234). 

Fråga 1.1:Vad innebär det att göra ett rationellt val?
Svar1.1: Att göra ett rationellt val innebär att jag väljer det bästa alternativet i en situation. Det innebär att jag samlar in information om alternativen och väger dessa mot varandra.

Fråga 1.2: Förklara ett altruistiskt beteende!
Svar: 1.2 Att bete sig altruistiskt innebär att jag gör något som andra tjänar på men inte jag själv. Till exempel om jag räddar en person ur en situation, med fara för mitt eget liv.


Fråga 1.3: Vad är viljesvaghet?
Svar 1.3: Det är ett beteende som innebär att jag handlar mot ett bättre vetande. Låt oss säga att jag fört ett resonemang med mig själv om ett viktigt val jag ska göra. Efter att ha vägt alternativen A och B mot varandra har jag kommit fram till att de bästa, det rationella, valet vore att välja B. Problemet är att jag känner att människor i min omgivning förmodligen förväntar sig att jag ska välja A och därför väljer jag istället A. Att vara viljesvag kan även vara en impulshandling som i exemplet med rökaren som vet att det bästa alternativet vore att låta bli att tända cigaretten men gör det ändå.

Dialektik

Dialektik är en metod att förklara vissa paradoxala eller motsägelsefulla fenomen hos medvetandet eller historien (s. 236) och bygger på texter av Hegel och Marx. För att kunna ta till sig dialektiken måste man gå med på antagandet att förändring sker genom konflikt, spänning, motsättningar och inte genom jämt harmoniskt växande. Här görs dock skillnad på naturen, där allt sker i lugnt takt, och människan.

Hegel formulerade detta med schemat tes-antites-syntes.

·        Tes – det accepterade läget gäller tills samstämmigheten blir för mycket och motkrafter börjar bildas

·        Antites – det rakt motsatta vill göra sig gällande

·        Syntes – Det nya införlivas med det gamla och harmoni gäller åter.

Både Marx och Hegel använde begreppet motsägelse för att konkretisera schemat. Såväl människan som samhället innehåller motsägelser vilket förklarar varför de hela tiden måste förändra sig (s. 236). Här är ett enkelt exempel på hur det kan se ut. Per och Jocke ska gå och äta lunch. Per vill ha kebab och Jocke vill ha pizza. För att lösa denna motsättning föreslår Per att de går till en pizzeria där de har kebabpizza. I det här exemplet är kebab tes, pizza antites och kebabpizzan syntes. Processen som leder fram till beslutet att äta kebabpizza är en dialektisk process.

Hegel var intresserade av individuell rationalitet, det vill säga självmotsägelser inom det individuella medvetandet, psykologisk dialektik, medan Marx tog vände sig mot kollektiv irrationalitet, alltså motsägelser mellan individer, samhällelig dialektik (s 239).

Anledning till att det finns motsägelser i samhället är att vi förutsätter att jag är den enda som handlar rationellt, medan alla andra fortsätter i upptrampade spår. Det är samma sak som att säga att jag har en fri vilja men alla andra är vanemänniskor (s 241).

Fråga 2.1: Vilka antaganden måste man gå med på för att kunna ta till sig dialektiken?
Svar2.1: Vi måste gå med på att förändringar sker genom konflikt, spänning och motsättningar och att det är genom den prcessen samhället drivs framåt.

Fråga 2.2: Förklara tes-antites-syntes!
Svar: 2.2 Antitesen är tesens motsats, och syntesen innehåller inslag av både tes och antites utan inte vara lika med någon av dem. Det används för att förklara dialektikens process, att all förändring sker genom motsättningar. 

Fråga 2.3: Varför finns det motsägelser inom samhället?
Svar 2.3: Därför att vi förutsätter att alla andra är på ett visst sätt medan jag själv är på ett annat. Inom psykologin pratar man om vad som motiverar människor, inre eller yttre motiv. Vi tror att vi själva drivs av motiv inom oss själva medan andra drivs av motiv utom dem själva, bara det en motsägelse i sig.