Modellering av processer och verksamheter

Bakgrund

I många organisationer saknas en förståelse över hur verksamheten fungerar. När komplexiteten är stor att det är svårt att göra beskrivningar som är lätta att förstå. Ansatser att komprimera komplexiteten i översiktliga grafiska bilder kräver att man inte blandar ihop för många dimensioner i samma bild.

Problem

Problemen orsakas av att det finns väldigt många olika relevanta perspektiv på en organisation där varje enskilt perspektiv kan vara ytterst relevant i en viss given situation.

Lösning

Man bör inte blanda in mer än två dimensioner i en beskrivning utan istället bör man koppla ihop flera separata beskrivningar med två dimensioner i varje enskild modell. Då kan varje beskrivning fokusera på det som är mest relevant i en given situation så att läsaren på ett enkelt sätt både kan få en tydlig översikt av en verksamhet och även förstå specifika detaljer i den. Ett sådant förhållningssätt kan kombineras med en strikt formalisering på detaljnivå där det är nödvändigt att tekniska experter får en entydig och korrekt beskrivningen av relationer mellan alla delarna.

Frågeställningar ur innehållet

 1. Hur olika perspektiv på hierarkiska modeller kan beskrivas i modeller
 2. Varför det är viktigt att bestämma om en modell domineras av relationer som är fasta över tiden, till skillnad från beskrivningar av händelseförlopp som varierar över tiden
 3. Varför det bör vara enkelt för samtliga intressenter att kunna förstå och bidra till en modifikation av modellerna.
 4. Varför bör samtliga anställda i en organisation kunna bidra med sin egen modell av de processer de arbetar med.
 5. Vilka verktyg bör användas när man gör modeller. Hur ser vi på standardverktyg som Word och Excel vid den initiala modelleringen.
 6. Vilka principer bör ett företag ha för uppdatering och återanvändning av modeller
 7. Vilka krav finns på modeller som skall användas som en kravspecifikation för implementering av IT-system
 8. Vem bör vara ansvarig för uppdatering av modeller
 9. När passar det med grafiska översikter av processerna i en organisation.
 10. När skall man välja en produktorienterad, funktionsorienterad, marknadsorienterad grundstruktur för en organisation.
 11. Hur kan man på ett naturligt sätt relatera olika hierarkiska dimensioner till varandra?

Upplägg av kursen

 1. Första delen av kursen ägnas åt pedagogiska aspekter på modeller när de används som hjälpmedel för kommunikation med icke tekniska intressenter. Andra delen beskriver formella krav på modeller vid implementering av IT-system.
 2. Kursen baseras på att deltagarna kontinuerligt skapar modeller över den verksamhet är de själva arbetar. Initialt testar det detta med enkla exempel för att sedan successivt behandla mer komplexa utmaningar i modellering

Förväntade resultat

 1. Deltagarna förstår fördelar och nackdelar med olika typer av modeller.
 2. Deltagarna har modellerat en komplex verksamhet och kan utveckla sin modelleringskompetens i sitt arbete.

Hör av er till uppdrag@dsv.su.se