Beslutsfattande och beslutsstödsystem

Bakgrund

Det finns generella principer för vad som kännetecknar ett bra beslutsfattande.
Chefer i Sverige använder inte beslutsstödsystem i den utsträckning som de borde göra.

Problem

Det är svårt att få en överblick över vilka typer av beslut kan tas utifrån erfarenhet och intution och vilka beslut som kräver att man samlar in värderar och sammanställer data på ett rationellt sätt. Det är särskilt svårt när det handlar om att processa data för ett beslutsstödssystem. En orsak till att befintliga beslutsstödssystem ofta upplevs som svåra att använda är att systemen ställer krav på att användarna skall kunna mata in specifika data till systemet. Om användarna inte har eller kan få tag i dessa data på ett enkelt sätt ger de upp. Ett annat problem är att äldre beslutsstödsystem har svårt att kombinera konkreta dimensioner som lönsamhet med mer abstrakta dimensioner som exempelvis miljö, motivation hos anställda och kundnöjdhet.

Lösning

Vi går igenom hur beslut brukar tas i Svenska organisationer idag. Alltifrån enkla beslut till komplexa beslut som kräver mer omfattande hantering av beslutsprocesserna. Vi visar hur man på ett enkelt sätt kan strukturera information så att det utifrån specifika frågor går att få fram information som sedan går att använda i ett avancerat beslutsstödsystem. Vi visar också hur man kan ta hänsyn till dimensioner som man vanligtvis inte tar hänsyn till i äldre typer av beslutsstödsystem och hur man kan organisera företagets informationsflöde så att det kontinuerligt går enklare och snabbare att ta beslut i framtiden. Vår målsättning är att deltagarna skall lära sig att det går enkelt och relativt snabbt att få fram ett bra beslutsstöd.

Frågeställningar ur innehållet

 1. Vilka egenskaper är det som gör personer till bra beslutsfattare
 2. Hur kan beslut på en generell nivå underlätta för beslut på en specifik nivå
 3. Hur man kan definiera och använda intervall av sannolikheter när det känns svårt att uppskatta en exakt sannolikhet för en händelse
 4. Vi går igenom referensexempel som underlättar förståelse för hur man kan skapa intervall av sannolikheter
 5. Metoder för att rangordna olika typer av de kriterier som sedan används för att räkna ut värdet av ett utfall av ett beslut
 6. Metoder för att uppskatta värdet av eventuella resultat av ett beslut
 7. Hur systemet kan hjälpa dig att dela upp abstrakta beslutskriterier till ett strukturerat kriterieträd med specifika beslutskriterier. Dessa gör det betydligt lättare för beslutsfattaren att använda sin erfarenhet när hon gör uppskattningar
 8. Att arbeta med sannolikheter är mycket vanligt och dessutom mycket användbart – om man gör det på rätt sätt. Vi går igenom sannolikhetsbegreppet och hur man egentligen kan arbeta med att uttrycka och använda sannolikheter i beslutsmodeller.
 9. Värdering av konsekvenser är något vi både behöver och ofta även vill göra för att navigera i en osäker värld. Vanliga metoder att värdera och rangordna konsekvenser och vilka egenskaper den skala man värderar konsekvenser på bör ha för att kunna göra en beslutsanalys är centrala i delmomentet.
 10. Sannolikheter, konsekvenser och risker tar vi sedan upp hur vi kan väga samman sannolikheter och konsekvenser för att värdera och studera risk i en beslutssituation givet vår riskattityd, alltså den inställning vi har till risk och risktagande och om vi är riskbenägna eller ogillar risker.

Upplägg av kursen

 1. Vi börjar med att presentera en sammanfattning av psykologiska teorier kring beslutsfattande i syfte att underlätta för en diskussion kring en referensram för vad som krävs för att ta bra beslut. Utifrån deltagarnas preferenser och erfarenheter går vi sedan vidare med de teoretiska förutsättningarna för att kunna ta bra beslut.
 2. Vi baserar diskussionerna på hur man kan lösa praktiska problem med beslutsfattande när man upplever att man inte har tillräckligt med tillförlitlig information.
 3. Efter att gemensamt ha löst ett antal exempelproblem så kan deltagarna arbeta med att lösa den typ av beslutsproblem som skulle kunna dyka upp på deras arbetsplats. Detta arbete sker med stöd från handledare.

Förväntade resultat

Deltagarna kommer efter kursens slut ha kunskap om hur man kan använda ett beslutsstödsystem i sitt arbete. Deltagarna kommer också att få referenser till beslutsstödsystem som de kan använda för att vidareutveckla sin förmåga att ta komplexa beslut på sin arbetsplats.

Hör av er till uppdrag@dsv.su.se