Organisationsteori av ed. D. S. Pugh

Punkter som gås igenom under föreläsningen

1 Weber
Vad organisationer gör:

Vad legitimerar organisationer

Principer för att kunna legalisera en auktoritet i organisationen

Byråkratier


2 E. Jaques


3 J. D. Thompson


4 D. S. Pugh

I vilken mån innehåll definierar formen

Analys av organisationens struktur

Ju mer formaliserad ju mer är det möjligt att decentralisera.

Det har hitintills inte lyckats att hitta en enda idealisk ledningsprincip

5 T. Burns
Organisationer mognar från mekanistiska till organistiska

Varje kultur bär på ett frö till sin egen undergång.

Självstyrande organisationer underlättas av interndebitering.


6 P. R. Lawrence & J. W. Lorsch
Högpresterande organisationer

7 A. D. Chandler
Under 1890 talet blev det mycket populärt med fusioner för att nå stordriftens fördelar. Fusioner brukar ske när konkurrensen hårdnar inom något område.
Fusioner blir framgångsrika endast om det sker en vertikal integration och en vertikal koordinering av resurser. 1990 -2001 har det skett många fusioner.

Organisationstyper


8 R. E. Miles & C. C. Snow
"Organisational fit" beskriver hur effektivt en organisation har anpassaat sig till omgivningen
"Organisational fit" är en större framgångsfaktor än marknadsandelar eller teknologi

Det finns fyra stadier av "tight fit"

Allt beror på vilken strategi man väljer

"Early fit" handlar om att hitta en ny och bättre strategi innan konkurrenterna gör det. "Sears" framgång baserades på att man var först med att transportera varor via bil istället för tåg.

"Fragility of fit" Ju bättre det fungerar desto större blir misstagen.

"Future fit" = global opportunism

9 J. Pfeffer & G. R. Salancik
Externt kontrollerade organisationer.

3 ledningsroller:

Omorganisationer tenderar att endast förändra på ytan (Telia och Ericsson)
Människorna beter sig på precis samma sätt. Reorganiseringen är en del av en slags kommunikation

Hur man skapar externt kontrollerade organisationer

Fragmenterat ägande kräver ett starkt centraliserat ledarskap

Organisationers inneboende vilja att hantera osäkerhet skapar en stabilitet som gör organisationen rigid.

Organisationer i framtiden


Del 2 Management & Decision Making


10 Fayol

"A sense of proportion" (mognad) är den viktigste egenskapen hos ledare.

Generella principer

 1. Division of work, (universally recognized)
 2. Authority is as desired as Responsability unwanted
 3. Disciplin in following agreements require good agreements and sanctions
 4. Unity of command. Report to one boss
 5. Unity of direction. One plan for one goal for one group.
 6. Subordination
 7. Fair remuneration
 8. Centralization is always there in balance with decentralization
 9. Scalar chaining must be bypassed (but not without informing superior)
 10. Clear order
 11. Equity treatment. (not justice)
 12. Stability. A mediocre that stays is better than a good that goes.
 13. Initiative must be rewarded
 14. Union is strength. Splitting up is bad


11. F. W. Taylor
Scientific management

12 H. Mintzberg
Vad ledare gör

Not: Plan, organize, coordinate, control. These are just abstract buzz words.

Myth and correction about managers actions. Managers:

Ledarroller

13 Elisabeth Moss Kantner

Företag är i olika utvecklingsfaser. Apple behövde formalisera men Chrysler behövde avformalisera.

Varifrån kommer makten:

Maktlösa mellanchefer sitter fast
Maktlösa mellanchefer riskerar att skapa problem för att få makt.

Endast om någon är säker på sin position gör personen ett bra jobb.

14 T. Peters & R. Waterman

Värderingar skaps genom berättelser
Grundlägande konstruktiva värderingar:

15 C. F. Lindblom


17 V. H. Vroom
Beslutsfattande är en social process.
Det handlar om hur man löser det snarare än att hitta en lösning

18 J. G. March
Dumhetens teknologi baseras på:

19 E. Mayo
Hawthorne and the experiments at the electrical company. Increasing and decreasing light both produces output.

20 Teori X eller teori Y

21 Herzberg
Man skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer.
Hygienfaktorerna påverkar mest om de inte är uppfyllda.

23 F. E. Fiedler
"Contingency model" handlar om att gruppens effektivitet är beroende av:

Situationen bestäms av:


24 C. Argyris
Försvarsmekanismer i organisationen


26 G. Hofstede
Teorierna gäller inte alla kulturer utan främst amerkanska företag.