Hur genererar datorn text?

av Hercules Dalianis

Email: hercules@dsv.su.se

Copyright © 1997 by Hercules Dalianis

Innehållsför-
teckning

1.Abstract

2.Executive summary
3.Sammanfattning
4.Bakgrund
5.Bruksanvisning
6.Varför textgenerering ?
7.Historisk utveckling
7.1. Forskningsområdet
7.2. Problemen
8.Vad är en diskurs och hur analyseras den?
8.1. Människans produktion av en diskurs
8.2. Diskursbegrepp
8.2.1. Koherens
8.2.2. Grice' samarbetsprinciper
8.2.3. Topik/Kommentar
8.2.4. Fokus
8.2.7. Koordinering
8.2.5. Linearisering
8.2.6. Pragmatik
8.2.8. Ellipsis
8.3. En diskursanalys
9.Textgenereringmetodik
9.1.Sats/Text
9.2.Äldre textgenererings
metodiker
9.3. Djupgenerering och
ytgenerering
9.4. Djupgenerering
9.5. Fem ansatser till
djupgenerering
9.5.1. Diskursstrategier eller  textplanering
9.5.2. Satsplanering
9.5.3. Anpassning till  användaren
9.5.4. Planering och resonerande
9.5.5. Kunskapsrepresentation
9.6. Ytgenerering
9.6.1. Lexikala val och  ontologier
9.6.2. Textgrammatik
9.6.3. Grammatiker
9.6.4. Systemisk grammatik
9.6.5. Functional Unification  Grammar
10.Naturligtspråkförståelse
10.1. Syntax
10.2. Parsning
10.3. Semantik
10.4. Naturligt språk och logik
10.5. Montaguegrammatik
10.6. Situationssemantik
10.7.Diskursrepresentations teorin
11.Textgenereringssystem
11.1. Fråge-och svars-system
11.1.1. Tolkning
11.1.2. Svar från databasen
11.1.3. HSQL
11.1.4. SILVIA
11.2. Expertsystem
11.2.1. Förklarande system
11.2.2. MYCIN
11.2.2.1. Guidon

11.2.2.2. Teiresias
11.2.2.3. NEOMYCIN
11.3. Konceptuell

modellering och naturligt språk
11.3.1.Koppling mellan konceptuell modell och naturligt språk
11.3.2.Konceptuell modellering med naturligt språk
11.3.3.Generering av naturligt språk från konceptuella scheman
11.3.4 VINST
11.4. Sammanställande system
11.4.1.Sammanställning från rådata
11.4.2. Automatisk dokument skrivning
11.4.3. Automatisk textsammanfattning
11.5. Undervisningssystem och kritiserande system
11.5.1. Kritiserande system
11.5.2. Språkundervisning
11.6.Maskinöversättning
11.6.1.SYSTRAN
11.6.2.Traditionella system
11.6.3.Statistiska system
11.7.Talförståelse
12.Hur ser framtiden ut?
12.1.Textgenereringsområdet
12.2. Utvecklingsarbete
12.3. Rapportgenerering
12.4. Användarmodell
12.5. Gränssnitt
13. Ordförklaringar
14. Litteraturreferenser