DUKOM

Distansutbildningskommittén

(U 95:07)

Slutrapport

Väv ihop skolan med världen

Inst. f. Data- och Systemvetenskap

Stockholms universitet/KTH

Eva R Fåhræus, Projektledare, utvärderare

Sirkku Männikkö, Kursledare, utvärderare

Innehåll

Distansutbildningskommittén (DUKOM) har som huvuduppgift att föreslå en strategi   
som långsiktigt främjar utvecklingen i hela landet av de möjligheter till      
distansutbildning som den moderna informationstekniken erbjuder. DUKOMs uppdrag   
avser högskole-, vuxen- och folkbildning. Utredare är Filminstitutets VD Lars    
Engqvist. DUKOMs förslag ska grundas på insamlad kunskap och erfarenheter från   
verksamheter med distansutbildning och IT. DUKOM har därför tagit initiativ till   
ca 100 försöksprojekt inom universitet och högskolor, studieförbund och       
folkhögskolor, samt komvux, arbetsmarknads- och företagsutbildning  DUKOMs     
förslag ska redovisas i maj 1998.