Välkommen till Eva Fåhræus hemsida

In English, please!

Eva Fåhraeus in front of books

 Foto: Pär Rittsel, Computer Sweden

A Triple Helix of Learning Processes
How to CultivateEn trippelspiral av lärandeprocesser
Among Distance-Education Learners

Jag försvarade min doktorsavhandling den 28 november 2003 kl 13 vid KTH i Kista, Isafjordsgatan 30 C, rum F3.

Opponent: Professor Glen Postle, University of Southern Queensland, Australien.


Inlärningsprocesser i en trippelspiral
- Hur man kan odla lärande, kommunikation och samarbete
bland distanslärande personer

Sammanfattning

 

Detta arbete fokuserar på kollaborativt lärande (lärande i samarbete) samt hur det kan användas och stödjas i distansutbildning. Tidigare arbete tyder på att distanslärande personer upplever mer ensamhet, tekniska problem och brist på stimulans än personer som lär ansikte mot ansikte. Samarbete med studiekamrater kan öka känslan av anknytning och engagemang. Ändå är kollaborativt lärande inte svaret på alla problem i distansutbildning -- och det skapar nya problem. Detta arbete undersöker problem, möjligheter och processer när lärande i samarbete införs i distansutbildning -- och föreslår lösningar.

Anknuten forskning om distansutbildning och datorstött lärande i samarbete presenteras och relateras till den egna forskningen. Informations- och kommunikationsteknikens olika roller på dessa områden beskrivs.


 

Sex egna forskningsrapporter redovisas och integreras. Tre av dem undersöker universitetskurser om datoranvändning i sam-hället: De lärande samspelade främst genom ett forumsystem, dvs ett system för textbaserade, asynkrona konferenser och diskussioner. Forumkommunikationens särart påverkade kommunikations- och samarbetsprocesserna. En rapport summerar dessa resultat och härleder en första lista på tips för lärare och systemkonstruktörer, med syftet att minska problem och dra fördel av möjligheter med lärande i samarbete. En rapport till Skolverket ger en översikt av forskning om distansutbildning, med rekommendationer rörande dess användning i gymnasieskolan.

För att få en fylligare bild av distanslärande personer samt deras särskilda situation och intressen genomfördes en studie i Australien. De flesta i studiegruppen var gymnasieungdomar som bodde långt från tätorter. Kommunikationen var vanligen begränsad till post, radio och telefon. Tillfällen till samarbete med andra lärande var sällsynta. Detta tillsammans med korrespondensutbildningstraditioner och brister i teknisk infrastruktur försenade förändringar. Dock hade en dynamisk utveckling mot mer lärande i samarbete startats.

Empiriska data samlades in etnografiskt i naturliga kursmiljöer. Resultaten analyserades med hjälp av ’aktivitetsteori’ som ramverk.

Huvudbidraget från arbetet är beskrivningen av hur tre grupper av inlärningsprocesser utvecklas och samspelar: a) inlärning av kursinnehåll, b) kommunikativ inlärning och c) inlärning om samarbete. De bildar en modell i form av en trippelspiral. Till slut ges detaljerade råd i checklistor till organisationer, lärare, lärande personer och systemkonstruktörer.


Jag finns på
DSV, där jag forskar och undervisar.

Jag tillhör forskningsgruppen CMC inom K2LAB.

Jag är också associerad till Forskarskolan för Människa-maskininteraktion (HMI)

Mina intresseområden är

Kortfattad Curriculum Vitae Eva R Fåhræus

En utförligare CV hittar du här.

Studier

1961 

Studentexamen vid Bromma Läroverk 

1968 

Civilingenjörsexamen vid KTH, elkraft 

1992-94 

Studier i psykologi, 48 p 

1994-95 

Studier vid DSV. C-uppsats om IT i skolan 

1995 

Antagen som forskarstuderande vid DSV, KTH

Arbetslivserfarenhet

1967-74 

Statens Järnvägar, programmering, systemering 

1974-81 

Statskonsult, konsult inom adm utveckling 

1981-84 

Sieverts Kabelverk (nu Ericsson Cables), AU-chef 

1984-89 

Egen konsult inom AU och org.utveckling 

1989-94 

WASA Försäkring (nu Länsförsäkringar, controller, systemprojektledare, avd.chef 

 

 

Projekt

1995-96

Intelligenta Filter : Forsknings- och utvecklingsprojekt för att utveckla metoder att hjälpa användare av asynkron gruppkommunikation att välja viktiga meddelanden.
Finansierat av
NUTEK inom ramen för SAMT-programmet.

1996-97

"Väv ihop skolan med världen" : Distansutbildningsprojekt för gymansielärare i pedagogisk användning av Internet. Finansierat av Distansutbildningskommitten (DUKOM).

1997-2000

Design och test av lärarstöd vid distansundervisning: Komplettering av det webbaserade konferenssystemet KOM2000 med stödfunktioner för distansundervisning. Finansierat av NUTEK.

2001

Forskningsöversikt över distansundervisning med speciellt fokus på gymnasieskolan. Finansierat av Skolverket.

2002

Studium av distansutbildning vid Rönninges och Svenstaviks Gymnasier

Studium av distansutbildning i Australien.

2003-2004

Projekt "Lärandemötens praktik" i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm. Finansieras av Vetenskapsrådet.

2005-2006-

Projekt “LIKA – en nyskapande och strukturförändrande satsning på lärarutbildningen” i samarbete mellan KTH, Kungl Musikhögskolan, GIH och Lärarhögskolan i Stockholm. Finansieras av KK-stiftelsen.

Undervisning

Människa-datorinteraktion

Människor, datorer och samhälle

Översiktskurs – IT för personligt arbete

Handledning av magister- och kandidatuppsatser

Publikationer

Fåhræus, E. Kvalitet i skolans datoranvändning. C-uppsats vid DSV, 1996.

Fåhræus, E. Intelligent Filtering on Usenet News, a User Study, DSV, rapport nr 97-007

Kilander, F., Fåhræus, E. & Palme, J. Intelligent Information Filtering. DSV, rapport 97-002.

Kilander, F., Fåhræus, E. & Palme, J. PEFNA the Private Filtering News Agent. DSV, rapport 97-004.

Männikkö, S. & Fåhræus, E. Spin a Web Between the School and the World. Proceedings of INET97, Kuala Lumpur, Malaysia.

Männikkö, S. & Fåhræus, E. Creating Places for Teaching and Learning. Proceedings of ICTE'97, Olso, Norway.

Fåhræus, E. & Männikkö, S. Slutrapport. Väv ihop skolan med världen. Institutionen för Data- och Systemvetenskap.

Männikkö, S. & Fåhræus, E. "Are you still there?!" About Mediated Communication in Teaching and Learning. Teleteaching '98 Distance Learning, Training and Education. Proceedings of the XV. IFIP World Computer Conference in Vienna and Budapest, 1998.

Fåhræus, E. & Männikkö, S. Closer at a Distance: Learning via Conference Systems. Collaborate '98, National Advisory Committee on Computing Qualifications, 11th Annual Conferense, Auckland, 1998.

Fåhræus, E. R. (1999). Tutoring group learning at a distance. In J. D. Price, J. Willis, D. A, Willis, M. Jost, & S. Boger-Mehall (Eds.), Proceedings of the So-ciety for Information Technology and Teacher Education International Con-ference (SITE'99, March, 1999), San Antonio, Texas.

Fåhræus, E.R. (1999). Discussions from a Situated-learning Perspective. In C. Abbott, (Ed.), Proceedings of the Conference on Telecommunications for Education and Training (TET'99, June, 1999), Gjøvik, Norway. (Pp. 164-169).

Fåhræus, E.R. (2000). Making Electrons Support Collaborative Learning. Proceedings of the Conference Innovations in Higher Education, Helsinki, 2000 (in press).

Fåhræus, E.R. (2000). Student Interaction Stimulates Learning beyond Grading in Asynchronous Electronic Discussions. Dept. of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/KTH, Report No. ?? (in press).

Fåhræus, E.R (2000). Growing Knowledge: How to Support Collaborative Learning e-Discussions in Forum Systems. Licentiate Thesis. Dept. of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/KTH, Report No. 00-005.

Fåhræus, E.R (2001). Making Networks Support Collaborative Learning. Presented at the International Conference on Learning and Teaching On-line - Practices, Challenges and Prospects, in Guangzhou, China, January, 2001.

Fåhræus, E.R (2001). Collaborative Learning through Forum Systems -
  Problems and Opportunities. In Proceedings of Computer Support for Collaborative Learning Conference, Maastricht, Netherlands, March, 2001.

Fåhræus, E.R (2001). Flow in the Interaction - a Model for Assessment of the Interactivity in Web-based Courses. In Proceedings of the 20th World Conference on Open Learning and Distance Education, Dusseldorf, Germany, April, 2001.

Fåhræus, E.R (2001). A Students’ View on the Learning Process in Asynchronous e-Discussions -  A Preliminary Analysis. In Proceedings of the 10th conference of the European Distance Education Network (EDEN) Learning Without Limits - Developing the Next Generation of Education in Stockholm, June, 2001.

Fåhræus, E.R (2001). Hur samarbeta på distans för att lära? I Axelsson, L-E., Bodin, K., Norberg, R., Persson, T. & Svensson, I. (Red.) (2001). Folkbildning.net - en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. Stockholm: Folkbildningsrådet och Distum.

Fåhræus, E.R & Jonsson, L-E. (2002). Distansundervisning - mode eller möjlighet för ungdomsgymnasiet? Forskning i fokus, nr 1, Skolverket. Kalmar: Leanders.

Fåhræus, E.R (2002).Collaboration and Learner Initiative at Dictance. How Do High-School Learners Master Distance Technology? In Proceedings of  the Conference IT in Rural and Distance areas Rockhampton, Queensland, Australia.

Fåhræus, E.R. Distance Education Students Moving Towards Collaborative Learning - A field study of Australian DE Students and Systems. (12 pages.) Accepted 2003 for publication by the "Educational Technology & Society" (ISSN 1436-4522).

Fåhræus, E.R. (2003). A Triple Helix of Learning Processes - How to Cultivate Learning, Communication and Collaboration among Distance-Education students. Doctoral dissertation. Dept. of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/KTH, Report No. 03-015.
 

Senast uppdaterad: 06-01-11